آموزش زبان ارمنی/الفبا

الفبای ارمنی شامل 38 حرف است:

نام حرف حروف کوچک حروف بزرگ تلفظ ارزش عددی
Ayb ա Ա آ ۱
Ben բ Բ ب ۲
Gim գ Գ گ ۳
Da դ Դ د ۴
Yech` ե Ե اِ، یِ ۵
Za զ Զ ز ۶
Eh է Է اِ ۷
Ët` ը Ը آ ۸
T`o թ Թ ت ۹
Zhe ժ Ժ ژ ۱۰
Ini ի Ի ای ۲۰
Liun լ Լ ل ۳۰
Xeh խ Խ خ ۴۰
C'a ծ Ծ تْس ۵۰
Ken կ Կ ک ۶۰
Ho հ Հ هـ ۷۰
Dz'a ձ Ձ دْز ۸۰
Ghat ղ Ղ غ ۹۰
Cheh ճ Ճ چ ۱۰۰
Men մ Մ م ۲۰۰
Yi յ Յ ی ۳۰۰
Nu ն Ն ن ۴۰۰
Sha շ Շ ش ۵۰۰
Vo ո Ո اُ ۶۰۰
Ch`a չ Չ چ ۷۰۰
Peh պ Պ پ ۸۰۰
Jheh ջ Ջ ج ۹۰۰
Rra ռ Ռ ر ۱۰۰۰
Seh ս Ս س ۲۰۰۰
Vew վ Վ و ۳۰۰۰
Tiun տ Տ ت ۴۰۰۰
Reh ր Ր ر ۵۰۰۰
C`o ց Ց تْس ۶۰۰۰
Hiun ւ Ւ و ۷۰۰۰
P`iur փ Փ پ ۸۰۰۰
K`eh ք Ք ک ۹۰۰۰
Oh օ Օ اُ ۱۰۰۰۰
Feh ֆ Ֆ ف ۲۰۰۰۰