آموزش زبان انگلیسی/اسم ها

اسم (Noun): واژه ایست که نام یک فرد، محل، چیز یا ایده را مشخص می کند. و در زبان ها برای اشاره به آنها استفاده میشود.

اسم عام (Common noun): اسمی که مخاطب بجای اسم رسمی ای آن اسم؛ به او می دهد. مانند: ماشین، رودخانه و…

اسم خاص (Proper noun): اسم رسمی و شناسنامه ای. اسامی افراد، کشورها و برخی موسسه‌ها و دسته‌ها و… (تقریباً تمام چیزهایی که فقط یک عدد از آنها وجود دارد)

اسم های انتزاعی (Abstract nouns): واژه ایست که بیانگر مفاهیم، ایده ها و احساساتند و قابل لمس کردن نیست.

Abstract nouns Common nouns Proper nouns
love boy Tom
pain river Mississippi River
life car Ford
internet city New York

اسامی خاص در زبان انگلیسی ویژگی‌های مختص به خود را دارند که اسم خاص در زبان انگلیسی تنها به یک مؤلفه و یک چیز و یک فرد از یک دسته اشاره می‌کند. مانند: کانادا، آبشار نیاگارا و…

ویژگی‌های اسامی خاص

حرف اول اسامی خاص در زبان انگلیسی به صورت بزرگ (capital) نوشته می‌شود. اسامی خاص در بیشتر موارد حرف تعریف نمی‌گیرند، مگر اسم برخی کشورها که حالت جمع داشته باشند و یا مواقعی که بخواهیم روی اثر هنری اسم هنرمند را بگذاریم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

انواع اسامی خاص

گذشته از اسم افراد، کشورها، موسسه‌ها و دسته‌ها، اسامی زیر هم اسامی خاص به شمار می‌آیند:

1. اسم عیدها و جشنواره‌ها نیز اسم خاص محسوب می‌شود.

Christmas; Deewali; Easter; Ramadan; Thanksgiving

کریسمس، دیوالی، عید پاک، رمضان، شکرگزاری

2.  لقب‌ها نیز اسم خاص هستند و باید با حروف اول بزرگ نوشته شوند.

I was talking to Doctor Wilson recently.

من اخیراً داشتم با دکتر "ویلسون" صحبت می‌کردم.

Everything depends on President.

همه چیز بستگی به رئیس جمهور دارد.

3. حرف اول اسم‌ها در عنوان کتاب، فیلم و نمایشنامه و نقاشی‌های معروف با حروف بزرگ نوشته می‌شوند.

I have been reading ‘The Old Man and the Sea’.

من در حال خواندن "پیرمرد و دریا" هستم.

Beatrix Potter wrote ‘The Tale of Peter Rabbit’.

"بیتریکس پاتر" "داستان پیتر خرگوشه" را نوشت.

You can see the Mona Lisa in the Louvre.

شما می‌توانید نقاشی مونالیزا را در موزه لوور ببینید.

4. گاهی اوقات ما از اسم افراد برای اشاره به آثاری که خلق کرده‌اند استفاده می‌کنیم. در این کاربرد اسم هنرمند را با حروف بزرگ می‌آوریم، ولی یک حرف تعریف (a/an/the) به ابتدایش اضافه می‌کنیم. به مثال‌ها توجه کنید:

Recently a Van Gogh was sold for fifteen million dollars.

اخیراً یک (اثر) ون گوک به قیمت پانزده میلیون دلار به فروش رسید.

We were listening to Mozart.

ما داشتیم موتزارت گوش می‌کردیم.

I’m reading an Agatha Christie.

من دارم (یک کتاب از) آگاتا کریستی می‌خوانم.

القاب نیز اسم خاص هستند و باید با حروف اول بزرگ نوشته شوند.

نکاتویرایش

اسامی از نظر تعداد در زبان انگلیسی دارای دو حالت هستند.

حالت مفرد (Singular): برای یک فرد، محل، چیز یا ایده

حالت جمع (Plural): برای بیش از یک فرد، محل، چیز یا ایده

قاعده کلی جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی بسیار ساده است. به انتهای اسم پسوند s- را اضافه کنید. مثلاً:

book (کتاب) – books(کتاب ها)

-در ساختار اسم + of + اسم که در آن هر دو اسم یک ماهیت منفرد را بیان کنند، اسم اول جمع بسته میشود.

books of library.

کتاب های کتابخانه.

نکته: صفت جمع بسته نمیشود.

نکته: اسم هایی که به‌عنوان صفت استفاده میشوند، جمع بسته نمیشوند.

جمع کردن اسم هاویرایش

برای اضافه کردن پسوند s- به اسامی قواعد خاصی وجود دارد که در جدول زیر به آنها اشاره می کنیم:

قانون مثال
بیشتر اسامی برای جمع بستن پسوند s- اضافه کنید. cat ⇒ cats

truck ⇒ trucks

book ⇒ books

اسامی که به یکی از حروفs, sh, x, ch یا z ختم می شوند. برای جمع بستن پسوند es- اضافه کنید. bus ⇒ buses

brush ⇒ brushes

fox ⇒ foxes

اسامی که به f یا fe ختم می شوند. برخی از اسامی که به f یا fe ختم می شوند به صورت معمول با پسوند s- جمع می شوند ولی در برخی موارد f به v تغییر داده میشود.

در صورتی که در مورد اسمی مطمئن نبودید به واژه نامه مراجعه کنید.

roof ⇒ roofs

safe ⇒ safes

shelf ⇒ shelves

wife ⇒ wives

اسامی که به حرف صدادار+ y ختم می شوند. برای جمع بستن پسوند s- اضافه کنید. donkey ⇒ donkeys

monkey ⇒ monkeys

اسامی که به حرف صدادار+ o ختم می شوند. برای جمع بستن پسوند s- اضافه کنید. oreo ⇒ oreos
اسامی که به حرف بی صدا + y ختم می شوند. y را به i تغییر داده و با اضافه کردن پسوند es- جمع می شوند. family ⇒ families

trophy ⇒ trophies

اسامی که به حرف بی صدا + o ختم می شوند. معمولاً با اضافه کردن پسوند es- جمع می شوند.

نکته: اسامی مرتبط با میوزک، اسامی خاص و برخی اسامی خارجی اضافه شده به زبان انگلیسی با پسوند s- جمع می شوند.

Eskimo ⇒ Eskimos

Picasso ⇒ Picassos

potato ⇒ potatoes

tomato ⇒ tomatoes

piano ⇒ pianos

soprano ⇒ sopranos

نکته: زیاد در مورد قواعد جمع بستن نگران نباشید. بیشتر اسامی با دو قاعده اول جمع بسته می شوند و در طول زمان و با تمرین با بقیه قواعد هم آشنا خواهید شد.

اسامی بی قاعده (Irregular nouns)

تعداد اسامی بی قاعده در حالت جمع در زبان انگلیسی بسیار کم است و به سادگی می توانید آنها را یاد بگیرید. واژه نامه های انگلیسی به حالت جمع این اسامی اشاره می کنند پس در صورت تردید داشتن به واژه نامه مراجعه کنید. برخی از اسامی بی قاعده دچار تغییر شکل بی قاعده می شوند و برخی بدون پسوند –s جمع بسته می شوند. به مثال های زیر توجه کنید:

children child
deer deer
fish fish
feet foot
men man
sheep sheep
teeth tooth
women woman
geese goose
people person
mice mouse
lice louse
cacti cactus


در زبان انگلیسی در صورت استفاده از اعداد بیش از یک در کنار اسم از حالت جمع آن استفاده میشود در حالی که در فارسی از اسم مفرد استفاده میشود.

One book (یک کتاب)

Two books (دو کتاب)

Two bookاشتباه است !

Two feet.

نوت: Mice به معنی «موش ها» و Mouses به معنی «موشی ها» است.

data میتواند همراه مفرد یا جمع بیاید؛ در علوم حالت جمع بسیار رایج است. حالت مفرد data،datum است؛ ولی data معموالً

در هر دو حالت مفرد و جمع استفاده میشود.

برخی اسمها به s -ختم میشوند، که رفتار ناهمگونی نسبت به این چنین واژگان ایجاد میشود:

1 -واژگانی مانند economics،electronics،mathematics،physics،politics،و statistics زمانی که موضوع یک مطالعه را بیان کنند، میبایست با فعل مفرد بهکار روند)مانند are not is.

از means میتوان برای فرم جمع mean استفاده کرد؛ ولی اگر means بهمعنای "روش" باشد، به فرم مفرد بهکار میرود، مثالً:

.a means of transport

5 -اسمهایی که به is -ختم میشوند، فرم جمع آنها به es -ختم میشود؛ مانند analyses/analysis،theses/thesis.

6 -کلمه‌ی species هم بهصورت مفرد و هم بهصورت جمع استفاده میشود.

واژه های لتن و یونانی

اسامی که به طور مستقیم از زبان لتن یا یونانی گرفته شده اند معمولاً به طور عجیبی جمع بسته می شوند. بسیاری از انگلیسی زبان ها هم با اضافه کردن پسوند –s آنها را جمع می کنند ولی در صورتی که به حالت های جمع عجیب برخوردید تعجب نکنید. به مثال های زیر توجه کنید:

analysis ⇒ analyses

axis ⇒ axes

cactus ⇒ cacti

hypothesis ⇒ hypotheses

phenomenon ⇒ phenomena

اسامی جمع (Collective nouns)

اسامی جمع اسم هایی هستند که به صورت مفرد نوشته می شوند ولی به یک مجموعه یا دسته اشاره می کنند. به مثال های زیر توجه کنید:

team (تیم)choir, (دسته آواز)jury, (هیئت منصفه، هیئت ژوری) committee,(کمیته) herd,(گله)

نکته مهم: اسامی که به صورت جمع نوشته می شوند و اشاره به یک دسته می کنند به عنوان اسم جمع شناسایی نمی شوند مثلاً واژه students (دانش آموزان) یک اسم جمع نیست.

اسامی ملکیویرایش

اسامی ملکی (Possessive Nouns): به مالکیت یک اسم (بی جان/جاندار) بر اسم (جاندار) دیگر اشاره می کنند.

نکته: جایگاه اسم مالک در زبان فارسی معمولاً بعد از اسم مملوک است. در انگلیسی این جایگاه برعکس است. در ساختن اسامی ملکی این یکی از اشتباهات بسیار رایج فارسی زبانان است. همچنین توجه داشته باشید که در زبان فارسی پسوند به اسم مملوک اضافه میشود ولی در انگلیسی این کار برای اسم مالک انجام خواهد گرفت.

قاعده عمومی: برای نشان دادن مالکیت یک اسم بر دیگری به اسم مالک پسوند ” s’ ” را اضافه کنید. به مثال های زیر توجه کنید:

Dog’s collar

(dog+’s)قلادهِ سگ

sister’s backpack

(sister+’s)کوله پشتیِ خواهر

car’s engine

(car+’s)موتورِ ماشین

استثنا: اگر اسم شما در حال حاضر یک پسوند s- برای جمع بستن دارد دیگر به آن پسوند s- مالکیت را اضافه نمی کنیم و به اضافه کردن اپاستروفی ” ’ ” به اسم بسنده می کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

Dogs’ collars

(dog+s+’)قالاده های سگ ها

sisters’ backpacks

(sister+s+’)کوله پشتی های خواهران

cars’ engines

(car+s+’)موتورهای ماشین ها

نکته: اسامی که بدون پسوند s- جمع بسته می شوند از قائده عمومی تبعیت می کنند. به مثال های زیر توجه کنید:

Children’s homework

(children+’s)تکالیف بچه ها

fish’s bowls

(fish+’s)تنگ های ماهی ها

octopi’s tentacles

(octopi+’s)پاهای اختاپوس

نکات اضافهویرایش

اگر دو نفر با هم مالک چیزی باشند پسوند به اسم نفر دوم (بر حسب ترتیب اشاره) اضافه میشود.

Joe and Mary’s car is new. (ماشین جو و ماری جدید است.)

اگر دو نفر هر یک به صورت جدا مالک چیزی باشند هر دو اسم پسوند مالکیت میگیرند:

Laurie’s and Megan’s nails are painted the same color. (ناخن های لاری و مگان به یک رنگ، رنگ شده.)

اسم های قابل شمارش و غیر قابل شمارشویرایش

قابل شمارشویرایش

اسم های قابل شمارش (Countable nouns): به آن دسته از اسامی گفته می‌شود که می‌توان آنها را دانه دانه شمرد، مثلاً سیب، کتاب، معلم، آرزو و … اسامی قابل شمارش را می‌توان با s یا es جمع بست.

a book; a teacher; a wish; an idea

یک کتاب، یک معلم، یک آرزو، یک ایده

books; teachers; wishes; ideas

کتاب‌ها، معلم‌ها، آرزوها، ایده‌ها

اسامی قابل شمارش مفرد را نمی‌توان به تنهایی به کار برد و باید با یک نشانگر بیایند، مثلاً حرف تعریف معین یا نامعین.

the book; that English teacher; a wish; my latest idea

آن کتاب؛ آن معلم انگلیسی؛ یک آرزو؛ تازه‌ترین ایده من

اسامی قابل شمارش بگونه ای اند که هم شکل جمع و هم شکل مفرد آنها مشخص است که چندتا است. اسامی قابل شمارش را می‌توان به طرق مختلف جمع بست.

1. معمول‌ترین روش جمع بستن اسامی قابل شمارش در زبان انگلیسی اضافه کردن s- به انتهای اسم است.

book > books

school > schools

friend > friends

2. به انتهای اسامی که آخرشان ss, -ch, -s, -sh, -x- هست، برای جمع بستن es- اضافه می‌کنیم.

class > classes

watch > watches

gas > gases

wish > wishes

box > boxes

3. اگر انتهای اسمی به حرف بی‌صدا به علاوه y ختم شود برای جمع بستن ies- اضافه می‌کنیم.

lady > ladies

country > countries

party > parties

4. اگر انتهای اسمی به حرف صدادار به علاوه y ختم شود برای جمع بستن s- اضافه می‌کنیم.

boy > boys

day > days

play > plays

5. برخی اسامی قابل شمارش در انگلیسی به صورت بی‌قاعده جمع بسته می‌شوند.

Man > men

woman > women

child > children

foot > feet

person > people

اسامی جمع وقتی به افراد یا اشیایی به طور کلی و به صورت دستهی اشاره می‌کند، دیگر نیازی به نشانگر و حرف تعریف ندارند.

Computers are very expensive.

رایانهها بسیار گران قیمت هستند.

Do you sell old books?

آیا کتاب‌های قدیمی می‌فروشید؟

نکته: قبل از اسامی قابل شمارش مفرد، باید از حروف تعریف یا صفت (one، that، this، my و…) استفاده شود.

غیرقابل شمارشویرایش

اسامی که نمی توان آنها را دونه دونه شمرد. مانند: پول، مو، شکر، آب، هوا، گاز، نمک، طلا و…

اسامی غیرقابل شمارش بدین دلیل غیرقابل شمارش گفته می شوند، چون آنها را نمی توان با اعداد گفت. مثلاً: من تا پول به او دادم.

بنابراین باید از واحد اندازه گیری آن واژه استفاده کنیم. مثلاً:

One thousand dollar.

Three cups of tea.

Two buttles of milk.

Four glasses of water.

advice, blood, criticism, equipment, evidence, furniture, foliage, garbage, homework, housework, information, knowledge, luggage, mathematics, money, music, pollution, progress, software, traffic, transportation, trash

استثناهای اسامی قابل شمارش/غیرقابل شمارش در زبان انگلیسیویرایش

Common Problems with Count/Uncount Nouns

مبحث اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش استثناها و نکاتی دارد که در این بخش سعی شده به آنها پرداخته شود.

1. قابل شمارش شدن اسامی غیر قابل شمارش

همانطور که در بخش اسامی غیر قابل شمارش ذکر کردیم، اسم مواد (برخی خوراکی‌ها، فلزات، ابزار و…) غیر قابل شمارش هستند ولی در برخی کاربردها قابل شمارش می‌شوند. به مثال‌ها توجه کنید:


شکل کامل               قابل شمارش شدن اسامی غیر قابل شمارش

I’d like a [cup of] coffee please. I’d like a coffee please.
May I have a [glass of] white wine. May I have a white wine.
They sell a lot of [different kinds of] coffee. They sell a lot of coffees.
They had over twenty [types of] cheese on sale. They had over twenty cheeses on sale.
This [kind of] soft cheese is excellent. This is an excellent soft cheese.

در جدول بالا در واقع باید از شکل کامل جمله استفاده شود یعنی گفته شود "I’d like a cup of coffee please" ولی در زبان انگلیسی (به ویژه در زبان محاوره‌ای) جمله را خلاصه کرده و می‌گویند "I’d like a coffee please".

2. اسامی که هم قابل شمارش و هم غیر قابل شمارش هستند.

برخی اسامی در انگلیسی هم می‌توانند حالت قابل شمارش داشته باشند (s یا es بگیرند) هم غیر قابل شمارش باشند.

We should always have hope.

ما همیشه باید امید داشته باشیم.

George had hopes of promotion.

"جرج" امید ترفیع داشت.

Travel is a great teacher.

مسافرت معلم بسیار خوبی است.

Where did you go on your travels?

در مسافرت‌هایت کجا رفتی؟

3. برخی اسامی دو معنا دارند. یک معنایشان اسم قابل شمارش و یک معنای دیگر اسم غیر قابل شمارش محسوب می‌شود.

His life was in danger.

زندگی او در خطر بود.

There is a serious danger of fire.

خطر جدی آتش‌سوزی وجود دارد.

Linguistics is the study of language.

زبان‌شناسی علم مطالعه زبان‌هاست.

Is English a difficult language?

آیا انگلیسی زبان سختی است؟

It’s made of paper.

این از کاغذ درست شده است.

The Times is an excellent paper.

"روزنامه تایمز" کاغذ عالی‌ای دارد.

سایر واژه‌هایی که این چنین هستند عبارتند از:

business death       industry

tax           time         victory

marriage use          power

work        property  

4. اسامی غیر قابل شمارشی که به s منتهی می‌شوند.

برخی اسامی غیر قابل شمارش، چون آخرشان s دارند ممکن است اسم جمع به نظر برسند، در حالی که این اسامی حالت جمع ندارند. برخی از این اسامی عبارتند از:

موضوعات درسی: mathematics, physics, economics, etc

برخی ورزش‌ها: gymnastics, athletics, etc

بازی‌ها: cards, darts, billiards, etc

بیماری‌ها: mumps, measles, rabies, etc

Economics is a very difficult subject.

اقتصاد درس بسیار سختی است.

Billiards is easier than pool or snooker.

بیلیارد از بازی پول و اسنوکر آسان‌تر است.

5. اسامی دستهی (Group nouns). برخی اسامی در انگلیسی اسم دسته هستند مثلاً army (ارتش) که این اسامی به دستهی از مردم، حیوان یا اشیا اشاره می‌کند. این اسامی هم می‌تواند به صورت مفرد و هم به صورت جمع استفاده شوند.

army        audience committee             company

family      flock        gang       government

media      public      regiment staff

crew        group       team       enemy

My family is very dear to me.

خانواده من برایم خیلی عزیز است.

I have a large family. They are very dear to me. (= The members of my family…)

من خانواده پرجمعیتی دارم. آنها خیلی برایم عزیز هستند.

The government is very unpopular.

دولت خیلی منفور است.

The government are always changing their minds.

دولت همیشه نظرهایشان را عوض می‌کنند.

گاهی اوقات ما به این دسته‌ها به چشم یک نفر نگاه می‌کنیم و فعل و ضمیر مفرد به کار می‌بریم. گاهی اسم دسته را به صورت جمع در نظر می‌گیریم و فعل و ضمیر جمع استفاده می‌کنیم.

The audience always enjoys the show.

تماشاگر همیشه از نمایش لذت می‌برد.

The group consists of two men and three women.

دسته شامل دو مرد و سه خانم است.

The audience clapped their hands.

تماشاگران کف زدند.

The largest group are the boys.

بزرگترین دسته، دسته پسران است.

نکته: اسامی بسیاری از موسسه‌ها و تیم‌های ورزشی اسم دسته هستند، ولی در انگلیسی محاوره‌ای معمولاً به صورت جمع به کار می‌روند.

Barcelona are winning 2-0.

بارسلونا 2-0 دارد بازی را می‌برد.

The United Oil Company are putting prices up by 12%.

شرکت اتحادیه نفت دارند 12% قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

6. اسامی که جمع هستند ولی به یک چیز اشاره می‌کنند (مثلاً دوربین - binoculars). دقت کنید که با اینکه این اسامی مفهوم مفردی دارند ولی با فعل و ضمیر جمع می‌آیند. اگر بخواهیم مشخصاً درباره یک عدد از این اسم‌ها صحبت کنیم از عبارت a pair of استفاده می‌کنیم.

با نمونه‌هایی از این اسامی آشنا می‌شویم:

glasses   jeans       knickers pincers

pyjamas scissors shorts     spectacles

trousers tweezers binoculars              trainers

pants       tights       pliers    

These binoculars were very expensive.

این دوربین دو چشمی خیلی گران‌قیمت است.

Those trousers are too long.

آن شلوار خیلی بلند است.

I need a new pair of spectacles.

من به یک عینک جدید نیاز دارم.

I’ve bought a pair of blue jeans.

من یک عدد شلوار جین آبی خریده‌ام.

اگر بخواهیم بگوییم منظورمان بیشتر از یک عدد است از عبارت pairs of استفاده می‌کنیم.

We’ve got three pairs of scissors, but they are all blunt.

ما سه تا قیچی داریم، ولی همه‌شان کند هستند.