آموزش زبان یونانی/الفبا

الفبای یونانی شامل 24 حرف است. این الفبا از 9 قرن قبل از میلاد مسیح نگاشته شده و از قدیمی ترین الفبای های جهانیست همانطور که میدانید در مباحث فیزیک و علمی بسیار استفاده می شود.

نام حرف حرف کوچک حرف بزرگ
آلفا α Α
بتا β Β
گاما γ Γ
دلتا δ Δ
اِپسیلُن ε Ε
زِتا ζ Ζ
اتا η Η
تتا θ Θ
یوتا ι Ι
کاپا κ Κ
لاندا λ Λ
موو μ Μ
نوو ν Ν
کی سی ξ Ξ
اُمیکرون ο Ο
پی π Π
رو ρ Ρ
سیگما σ/ς Σ
تاو τ Τ
آپسیلن υ Υ
فی φ Φ
خی χ Χ
سای ψ Ψ
اُمگا ω Ω