عامل های انسانی در امنیت فناوری اطلاعات : تهدیدات عوامل داخلی سازمان


  1. تغییرمسیر عامل‌های انسانی در امنیت اطلاعات/تهدیدات عوامل داخلی سازمان