کالبدشناسی انسان/عضلات پشت

عضلات پشت به دو گروه تقسیم می‌شوند:

  1. عضلات خارجی (اکسترنیسیک)
  2. عضلات داخلی (اینترنیسیک)
  • عضلات خارجی (اکسترنیسیک):

منشأ: منشأ جنینی غیر از پشت دارند.

عصب دهی: توسط شاخه‌های قدامی اعصاب نخاعی(بزرگ)

شامل:

-لایه سطحی


-لایه میانی

  • عضلات داخلی (اینترنیسیک):

منشأ: منشأ جنینی در ناحیه پشت دارند.

عصب دهی: توسط شاخه‌های خلفی اعصاب نخاعی(کوچک)

شامل:

-لایه عمقی