استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/درباره مؤلف و مترجم: تفاوت بین نسخه‌ها