استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/برای مطالعه بیشتر: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «* [nama.ajaums.ac.ir › article-1-126-fa نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش] * [http://edcbmj.ir/brows...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «* [nama.ajaums.ac.ir › article-1-126-fa نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش] * [http://edcbmj.ir/brows...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)