استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/برای مطالعه بیشتر: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «* [nama.ajaums.ac.ir › article-1-126-fa نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش] * [http://edcbmj.ir/brows...» ایجاد کرد)
 
* [http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-126-fa.pdf نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش]
* [http://edcbmj.ir/browse.php?a_code=A-10-100-1&sid=1&slc_lang=fa آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی]
* [https://www.smtc.ac.ir/368 نقش و مزایای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش]