استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش/کاربردهای فناوری اطلاعات در آموزش: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان آموزشی نخست باید به طور واضح مشخص کنند چه هدف(ه...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان آموزشی نخست باید به طور واضح مشخص کنند چه هدف(ه...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)