تاریخ ایران/زندیه: تفاوت بین نسخه‌ها

 
وابستگان این خاندان یا به عثمانی گریختند یا در گوشه‌ای در گمنامی زیستند و یا کشته شدند. از میان تبار شاهان این دودمان تنها از پشت علی مرادخان زند فرزندانی به جا ماند که امروزه دنباله آنان در ایران زندگی نمی‌کنند. دسته هایی از زندیان نیز که از دوده فرمانروایان این خاندان نبودند تا سال‌ها به پیشه کار و دامداری پرداختند.
 
===نابودی===
البته دستگاه دیوانی زند به رهبری مرد زیرکی به نام حاج ابراهیم خان کلانتر که به لطفعلی خان خیانت کرده بود یک راست به قاجارها پیوست و به جز تنی چند که به واپسین فرمانروای زند تا دم مرگ وفادار ماندند دیگران رویه ابراهیم خان را پیش گرفتند.
 
==کریم خان زند==