تاریخ ایران/زندیه: تفاوت بین نسخه‌ها

ابوالفتح خان فرزند کریمخان زند و جانشین زکیخان بود.
 
== صادق خان زند ==
صادق خان برادر تنی کریم خان زند و پدر بزرگ لطفعلی خان زند بود. وی که مردی دلاور بود پس از مرگ کریم خان و در جنگ قدرت میان خاندان زند در آغاز نابینا و چندی بعد کشته شد.
 
==علیمرادخان زند==