تاریخ ایران/زندیه: تفاوت بین نسخه‌ها

==شیخویسخان زند==
==جعفرخان زند==
جعفر خان پسر صادق خان زند بود و پدر لطفعلی خان زند.او چندی فرمانروی بخشهایی از ایران مرکزی و جنوبی را در دست داشت و سرانجام در جنگ قدرت میان دودمان زند در شیراز و در حالی که بر تخت بیماری بود کشته شد. او را با وجود توانایی جنگی اش ترسو خوانده اند. وی واپسین فرمانروای زند پیش از پسرش بود.
 
==صیدمرادخان زند==
صِیدمُرادخان زند هفتمین پادشاه دودمان زند ایران بود.