آموزش زبان چینی/مقدمه: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «زبان‌های چینی یکی از زبان‌های خانواده سینی-تبتی است. چینی استاندارد (Standard Chi...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «زبان‌های چینی یکی از زبان‌های خانواده سینی-تبتی است. چینی استاندارد (Standard Chi...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)