آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
== فهرست ==
** مقاله شماره ۱ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ تفاوت فرهنگی در استفاده از منسجرها در آسیا و آمریکای شمالی ]]
 
** مقاله شماره ۲ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیر کار با کامپیوترهای خانگی بر فعالیتهای کودکان ]]
** مقاله شماره 12۳ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/فناوریاثرات اطلاعات،مثبت جهانیبازیهای شدنرایانه‌ای وبر توسعهرفتار اجتماعیانسان]]
 
** مقاله شماره ۳۴ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/اثراتاضطراب مثبتدر بازیهایاینترنت: رایانهمطالعه ایتجربی براز رفتارتاثیرات انسانشخصیتی، باورها و حمایت‌های اجتماعی]]
** مقاله شماره ۵ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه هایبرنامه‌های آموزش از راه دور در یک کشور آفریقایی: یک دید نظری ]]
 
** مقاله شماره ۴۶ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/اضطرابویژگی‌های درتاثیر اینترنت:اجتماعی مطالعهفناوری تجربیرایانه از تاثیرات شخصیتی، باورها و حمایت های اجتماعی]]
** مقاله شماره ۷ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/آثار منفی فناوری اطلاعات بر روی سلامت روانی کارکنان و تصمیم گیری هایگیری‌های آنها ]]
 
** مقاله شماره ۵ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/فناوری اطلاعات و ارتباطات و برنامه های آموزش از راه دور در یک کشور آفریقایی: یک دید نظری ]]
 
** مقاله شماره ۶ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ویژگی های تاثیر اجتماعی فناوری رایانه ]]
 
** مقاله شماره ۷ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/آثار منفی فناوری اطلاعات بر روی سلامت روانی کارکنان و تصمیم گیری های آنها ]]
 
** مقاله شماره ۸ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/آثار اجتماعی و روانی سامانه‌های پیام کوتاه (اس-ام-اس) ]]
 
[[رده:آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان]]
** مقاله شماره 9۹ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/اتصال مدارس به شبکه اینترنت : تاثیرات اجتماعی و فرصت هایفرصت‌های تحصیلی]]
 
[[رده:آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان]]
 
** مقاله شماره 10۱۰ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/بودن با فناوريفناوری اطلاعات]]
** مقاله شماره ۶ ۱۱ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ویژگینگاهی هایبه تاثیراثرات اجتماعی فناوریو روانی رایانهپیام متنی(پیام کوتاه)]]
 
** مقاله شماره 11۱۲ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/نگاهیفناوری بهاطلاعات، اثراتجهانی اجتماعیشدن و روانیتوسعه پیام متنی(پیام کوتاه)اجتماعی]]
** مقاله شماره 12 [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/فناوری اطلاعات، جهانی شدن و توسعه اجتماعی]]
۶۶۱

ویرایش