آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
 
== فهرست ==
** مقاله شماره ۱ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ تفاوت فرهنگی در استفاده از منسجرها در آسیا و آمریکای شمالی ]]
** مقاله شماره ۲ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیر کار با کامپیوترهای خانگی بر فعالیتهای کودکان ]]
** مقاله شماره ۳ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/اثرات مثبت بازیهای رایانه‌ای بر رفتار انسان]]
** مقاله شماره ۴ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/اضطراب در اینترنت: مطالعه تجربی از تاثیرات شخصیتی، باورها و حمایت‌های اجتماعی]]
** مقاله شماره ۵ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ فناوری اطلاعات وارتباطات وبرنامه هایوبرنامه‌های آموزش از راه دور در یک کشور آفریقایی: یک دید نظری ]]
** مقاله شماره ۶ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ویژگی‌های تاثیر اجتماعی فناوری رایانه ]]
** مقاله شماره ۷ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/آثار منفی فناوری اطلاعات بر روی سلامت روانی کارکنان و تصمیم گیری‌های آنها ]]
** مقاله شماره ۸ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/آثار اجتماعی و روانی سامانه‌های پیام کوتاه (اس-ام-اس) ]]
** مقاله شماره ۹ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/اتصال مدارس به شبکه اینترنت: تاثیرات اجتماعی و فرصت‌های تحصیلی]]
** مقاله شماره ۱۰ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/بودن با فناوری اطلاعات]]
** مقاله شماره ۱۴ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیر فناوری اطلاعات بر روی یادگیری, آموزش و منابع انسانی در بخش آموزشی]]
** مقاله شماره ۱۵ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/عناصر قابل توجه روانی بر انسان]]
** مقاله شماره ۱۶ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/نگرانی استفاده از کامپیوتر در آموزش الکترونیکی : اثر خودکارآمدی کامپیوتر]]
** مقاله شماره ۱۷ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ آثار اجتماعی فناوری شبکه هایشبکه‌های اجتماعی ]]
** مقاله شماره ۱۸ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/انواع استفاده از اینترنتاینترنت، ،افسردگیافسردگی واضطراب هایواضطراب‌های اجتماعی :نقش درک کیفیت دوستی ]]
** مقاله شماره ۱۹[[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/فناوری اطلاعات-تاثیر آن بر مدیریت جهانی ]]
** مقاله شماره ۲۰[[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/پیامدهای استفاده از اینترنت بر روابط انسانی ]]
** مقاله شماره۲۱[[ آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیرکامپیوتر بر رفتار انسان-شکاف فرهنگی و اینترنت]]
** مقاله شماره۲۲[[ آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی جسم ،جسم، فرآیند شناختی ،شناختی، زندگی اجتماعی و سلامت روحی روانی بچه ها بچه‌ها]]
** مقاله شماره۲۳ [[ آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ اثر متقابل فرهنگ ملی و تکنولوژی اطلاعات]]
** مقاله شماره۲4شماره۲۴ [[ آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ تاثیر استفاده از اینترنت در جوامع عربی]]
** مقاله شماره 25۲۵ [[آثار فرهنگی، اجتماعی و روانی فن‌آوری اطلاعات روی انسان/تاثیر فرهنگ در پذیرش فناوری اطلاعات]]
** مقاله شماره 26۲۶ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیر فناوری اطلاعات بر روی یادگیری, آموزش، و مديريتمدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش]]
** مقاله شماره 26۲۶ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/اثرات مثبت سرگرمي‌هايسرگرمی‌های فناوريفناوری اطلاعات رويروی رفتار انسان]]
** مقاله شماره 27۲۷ [[نقش هانقش‌ها و اثرات فناوری اطلاعات روی معیارهای جدید ، اجتماعی ،جدید، ارزشاجتماعی، هایارزش‌های اخلاقی وچارچوب حقوقی در شکل گیری آینده یک جامعه دیجیتال]]
** مقاله شماره 28۲۸ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیر اینترنت و فناوری اطلاعات در مورد کار و مدیریت منابع انسانی ]]
** مقاله شماره 29۲۹ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تغییر رابطه بین فناوری اطلاعات و جامعه]]
** مقاله شماره 30۳۰ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیر فناوری اطلاعات بر جامعه در قرن جدید]]
** مقاله شماره 31۳۱ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/آثار روانيروانی و اجتماعياجتماعی بازخوردهايبازخوردهای محصولات و مخازن اطلاعاتياطلاعاتی اينترنتياینترنتی]]
** مقاله شماره ۳۲ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/آثار روانی اندروید ناظر بر روابط انسان با انسان]]
** مقاله شماره 33۳۳ [[ آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/مفاهیم اجتماعی فناوری اطلاعات مدرن]]
** مقاله شماره 34۳۴ [[ آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تعامل بین ارتباطات شبکه و اجتماع]]
** مقاله شماره ۳۵ [[ آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/رابطه میان افسردگی و اعتیاد به اینترنت]]
** مقاله شماره ۳۶ [[ آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/اعتیاد مجازی،گاهیمجازی، گاهی فناوریهای نوین مشکلات نوین ایجاد میکنند می‌کنند]]
** مقاله شماره ۳۷ [[ آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/جنبه هایجنبه‌های روان شناختی انسان دراستفاده ازرایانه]]
** مقاله شماره 38۳۸ [[ دهکده جهانی یا جنگل شهری : فرهنگ، خود بینی و اینترنت]]
** مقاله شماره۳۹ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ تاثيرتاثیر بستر محيطمحیط كارکار و سن كاركنانکارکنان در پذيرش فناوريپذیرش فناوری]]
** مقاله شماره۴۰ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ تاثيرتاثیر قدرت در پردازش اطلاعات رويروی فرهنگ]]
** مقاله شماره۴1شماره۴۱ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ تاثيرتاثیر بر آموزش]]
** مقاله شماره۴۲ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ کمبود ارتباطات و اخلاقیات و تاثیرات آن بر فناوری اطلاعات ]]
۶۶۱

ویرایش