آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
** مقاله شماره ۵۴ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بروی سرمایه اجتماعی در جوامع بومی کانادا]]
** مقاله شماره ۵۵ [[تأثیرات مثبت تکنولوژی سرگرمی و تفریحات بر رفتارهای انسانی]]
88 مقاله شماره 56 [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر جوانان:یک مطالعه درباره ارتباط بین استفاده از اینترنت و انزوای اجتماعی در میان دانشجویان ایرانی]]
 
** مقاله شماره ۵۷ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ موانع احساسی برای آموزش الکترونیکی- تجزیه و تحلیل روانی کاربر]]
** مقاله شماره ۵۸ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ نقش عامل‌های انسانی و فناوری اطلاعات در توسعه اجتماعی]]
۹۱

ویرایش