فیزیک مدرن: تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح نگارشی
رده:فیزیک مدرن اضافه شد با استفاده از رده‌ساز
اصلاح نگارشی
خط ۱:
{{مداوم}}
{{در دست ویرایش ۲|ماه=ژانویه|روز=۲۵|سال=۲۰۱۵}}
کتاب زیر را می توان به عنوان درگاهی ساده برای ورود به دنیای فیزیک مدرن تلقی کرد.
امید است که مطالب باب طبع مخاطبان قرار بگیرد.