مروري بر رابطه بين اعتماد و تاثير ريسكهاي امنيتي در فضاي سايبر: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
(رده:کتاب‌های ویکی‌کتاب حذف شد با استفاده از رده‌ساز)
ايناین مقاله تلاش مي‌نمايدمی‌نماید تا اهدافياهدافی را پوشش دهد كهکه بيشتربیشتر متوجه دامنه ارتباطيارتباطی امنيتامنیت فضايفضای سايبرسایبر هستند. بطور خاص آنچه كهکه ايناین متن نشان مي‌دهدمی‌دهد اينگونهاینگونه ريسكهاریسکها بيشتربیشتر در فضايفضای اينترنتياینترنتی رخ مي‌دهندمی‌دهند و علاوه بر اين،این، تعداديتعدادی از ريسكهاریسکها جنبه‌هايجنبه‌های كليديکلیدی خاصيخاصی را در كنارکنار هم قرار مي‌دهندمی‌دهند تا به اهداف خود نزديك‌ترنزدیک‌تر شوند.
 
اهميتاهمیت امنيتامنیت اطلاعات و سيستمسیستم‌ها ها مي‌تواندمی‌تواند مورد مناقشه واقع شود. سال به سال بر طبق نظرسنجي‌هاينظرسنجی‌های صورت‌گرفته در ايناین زمينهزمینه نشان مي‌دهدمی‌دهد كهکه حمله‌هايحمله‌های جديدجدید و قديمقدیم در فضايفضای برخط صورت مي‌پذيرندمی‌پذیرند كهکه در فضايفضای شخصيشخصی و تجاريتجاری (بصورت فرديفردی و شغليشغلی) رخ مي‌دهندمی‌دهند. ايناین تلاش منجر به كاربردکاربرد امنيتامنیت و ايجادایجاد دامنه‌هايدامنه‌های امنيتيامنیتی و تبادليتبادلی بينبین كامپيوترکامپیوتر و انسان شده و موجب پديدپدید آمدن فضاهايفضاهای بسياربسیار مهم كاربرديکاربردی گرديدهگردیده است. از ديدگاهدیدگاه ديگريدیگری ايناین مقاله به ايناین مسئله مي‌پردازدمی‌پردازد كهکه چه جنبه‌هاييجنبه‌هایی از اعتماد و بهينه‌سازيبهینه‌سازی تاثيراتتأثیرات امنيتيامنیتی مي‌تواندمی‌تواند حائز اهميتاهمیت باشد.
 
بر اساس يكیک سريسری فاكتورها،فاکتورها، متوجه مي‌شويممی‌شویم كهکه تشخيصتشخیص يكیک منبع مرتبط اطلاعاتياطلاعاتی و تخصص يكیک كاربرکاربر نهايينهایی بسياربسیار شبيهشبیه اعتماد به يكیک پيامپیام اطلاعاتياطلاعاتی مي‌باشدمی‌باشد. بر طبق همينهمین فاكتورهافاکتورها كهکه بيشتربیشتر آنها امروزه در جهت تصميم‌سازيتصمیم‌سازی در وب كاربردکاربرد دارند، اگر ما به برخيبرخی از انواع مرورگرهايمرورگرهای اينترنتياینترنتی مانند chrome و يایا IE نگاهينگاهی بيندازيم،بیندازیم، تشخيصتشخیص هويتهویت به عنوان عامل اصلياصلی در انتخاب مرورگر بشمار مي‌رودمی‌رود. عوامليعواملی مانند شهرت، رقابت، جمعيتجمعیت طرفدار و ... .
 
ارتباط ريسکریسک یک فیلد نسبی است و برای سالیان زیادی مورد تحقیق واقع شده است. مخصوصامخصوصاً در رابطه با سلامتی و مرضهای طبیعی. مکانیزمهای بصری شامل گرافها، چارتها و نمودارهای ریسک روشهایی عمومی برای ارتباط با خطرها هستند. میزان اطلاعاتی که به همراه این روشها منتقل می شوندمی‌شوند بسیار بیشتر است و این در حالیستکه موجب کاهش پیچیدگی آن نیز می شوندمی‌شوند. البته پتانسیل موضوع در اینجا بطور شفاف نمایش داده نمی شودنمی‌شود. مجددامجدداً تاکیدتأکید می شودمی‌شود که ارتباط ریسک در متون امنیتی سایبری به این موضوع توجه ویژه دارد که چگونه یک ارتباط خوبی را به منظور انتقال اطلاعات به کاربران یک سیستم بوجود آورد تا امکان درک بهتر و ترویج یک قضاوت آگاهانه را داشته باشیم. علاوه بر اینها، موضوع سرمایه‌گذاری و اندازه‌گیری فاکتورهایی که بر روی موضوع ریسکهای امنیتی موثرمؤثر هستند، بحث دیگری است که در اینجا به آن پرداخته می‌شود و نویسنده هم بطور مستقیم به تاثیرتأثیر این عوامل و چگونگی برخورد با آنها می‌پردازد. مدلهای ذهنی نیز بحث دیگری است که به آن پرداخته شده و از آن جهت تعریف نمایشهای درونی واقعیتهای خارجی استفاده می‌شود. از تمامی این مفاهیم اینگونه برداشت می‌شود که برای بهبود و کاهش خطرهای امنیتی فضای سایبر امروزه تلاشهای زیادی صورت گرفته و هدف تمامی آنها استفاده بهینه و عاری از هرگونه مشکل می‌باشد.
 
چند نکته:
* برنامه‌ریزی در خصوص اینکه چقدر خطرهای امنیتی فضای سایبر از طریق ارتباط هستند، بسیار حائز اهمیت است.
 
* بخوبی فهمیده می‌شود که انسانها قدرت پردازش محدودی دارند.دارند؛ بنابراین طراحان بایستی بر روی کاهش تحمیل این موضوع بر دوش کاربران کار کنند.
• برنامه‌ریزی در خصوص اینکه چقدر خطرهای امنیتی فضای سایبر از طریق ارتباط هستند، بسیار حائز اهمیت است.
* طراحان سیستم بایستی مطمئن باشند که مفهوم نمایش اطلاعات سایبری در پیامها کاملاکاملاً شفاف هستند.
 
* کاربران باید در ارائه اطلاعات شفاف عمل نموده و سازگار با عملی باشند که می‌خواهند انجام دهند. مثلامثلاً اینکه در مواجهه با یک خطر امنیتی دقیقادقیقاً چه انتخابهایی دارند، حائز اهمیت است.
• بخوبی فهمیده می‌شود که انسانها قدرت پردازش محدودی دارند. بنابراین طراحان بایستی بر روی کاهش تحمیل این موضوع بر دوش کاربران کار کنند.
* برخی از مهمترین شرایطی که برای تخمین میزان خطر امنیتی می‌توان برشمرد عبارتند از: میزان درک از خطر، موافقت با خطر، ثبات در پاسخ، یکنواختی، تخمین میزان ریسک و انواع خطاهایی که در حین ارتباط ممکن است رخ دهد.
 
• طراحان سیستم بایستی مطمئن باشند که مفهوم نمایش اطلاعات سایبری در پیامها کاملا شفاف هستند.
 
• کاربران باید در ارائه اطلاعات شفاف عمل نموده و سازگار با عملی باشند که می‌خواهند انجام دهند. مثلا اینکه در مواجهه با یک خطر امنیتی دقیقا چه انتخابهایی دارند، حائز اهمیت است.
 
• برخی از مهمترین شرایطی که برای تخمین میزان خطر امنیتی می‌توان برشمرد عبارتند از: میزان درک از خطر، موافقت با خطر، ثبات در پاسخ، یکنواختی، تخمین میزان ریسک و انواع خطاهایی که در حین ارتباط ممکن است رخ دهد.
 
== جستارهای وابسته ==
Jason R. C. Nurse, Sadie Creese, Michael Goldsmith, Koen Lamberts “Trustworthy and Effective Communication of Cyber-security Risks: A Review” 1st Workshop on Socio- …, 2011 - tease-project.info
 
== منابع ==
{{پانویس}}