مروري بر رابطه بين اعتماد و تاثير ريسكهاي امنيتي در فضاي سايبر: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
ویرایش دوستی بزرگ (بحث) به آخرین تغییری که Doostdar انجام داده بود واگردانده شد
جز (ویرایش دوستی بزرگ (بحث) به آخرین تغییری که Doostdar انجام داده بود واگردانده شد)
ایناين مقاله تلاش می‌نمایدمي‌نمايد تا اهدافیاهدافي را پوشش دهد کهكه بیشتربيشتر متوجه دامنه ارتباطیارتباطي امنیتامنيت فضایفضاي سایبرسايبر هستند. بطور خاص آنچه کهكه ایناين متن نشان می‌دهدمي‌دهد اینگونهاينگونه ریسکهاريسكها بیشتربيشتر در فضایفضاي اینترنتیاينترنتي رخ می‌دهندمي‌دهند و علاوه بر این،اين، تعدادیتعدادي از ریسکهاريسكها جنبه‌هایجنبه‌هاي کلیدیكليدي خاصیخاصي را در کناركنار هم قرار می‌دهندمي‌دهند تا به اهداف خود نزدیک‌ترنزديك‌تر شوند.
 
اهمیتاهميت امنیتامنيت اطلاعات و سیستم‌هاسيستم می‌تواندها مي‌تواند مورد مناقشه واقع شود. سال به سال بر طبق نظرسنجی‌هاینظرسنجي‌هاي صورت‌گرفته در ایناين زمینهزمينه نشان می‌دهدمي‌دهد کهكه حمله‌هایحمله‌هاي جدیدجديد و قدیمقديم در فضایفضاي برخط صورت می‌پذیرندمي‌پذيرند کهكه در فضایفضاي شخصیشخصي و تجاریتجاري (بصورت فردیفردي و شغلیشغلي) رخ می‌دهندمي‌دهند. ایناين تلاش منجر به کاربردكاربرد امنیتامنيت و ایجادايجاد دامنه‌هایدامنه‌هاي امنیتیامنيتي و تبادلیتبادلي بینبين کامپیوتركامپيوتر و انسان شده و موجب پدیدپديد آمدن فضاهایفضاهاي بسیاربسيار مهم کاربردیكاربردي گردیدهگرديده است. از دیدگاهديدگاه دیگریديگري ایناين مقاله به ایناين مسئله می‌پردازدمي‌پردازد کهكه چه جنبه‌هاییجنبه‌هايي از اعتماد و بهینه‌سازیبهينه‌سازي تأثیراتتاثيرات امنیتیامنيتي می‌تواندمي‌تواند حائز اهمیتاهميت باشد.
 
بر اساس یکيك سریسري فاکتورها،فاكتورها، متوجه می‌شویممي‌شويم کهكه تشخیصتشخيص یکيك منبع مرتبط اطلاعاتیاطلاعاتي و تخصص یکيك کاربركاربر نهایینهايي بسیاربسيار شبیهشبيه اعتماد به یکيك پیامپيام اطلاعاتیاطلاعاتي می‌باشدمي‌باشد. بر طبق همینهمين فاکتورهافاكتورها کهكه بیشتربيشتر آنها امروزه در جهت تصمیم‌سازیتصميم‌سازي در وب کاربردكاربرد دارند، اگر ما به برخیبرخي از انواع مرورگرهایمرورگرهاي اینترنتیاينترنتي مانند chrome و یايا IE نگاهینگاهي بیندازیم،بيندازيم، تشخیصتشخيص هویتهويت به عنوان عامل اصلیاصلي در انتخاب مرورگر بشمار می‌رودمي‌رود. عواملیعواملي مانند شهرت، رقابت، جمعیتجمعيت طرفدار و ... .
 
ارتباط ریسکريسک یک فیلد نسبی است و برای سالیان زیادی مورد تحقیق واقع شده است. مخصوصاًمخصوصا در رابطه با سلامتی و مرضهای طبیعی. مکانیزمهای بصری شامل گرافها، چارتها و نمودارهای ریسک روشهایی عمومی برای ارتباط با خطرها هستند. میزان اطلاعاتی که به همراه این روشها منتقل می‌شوندمی شوند بسیار بیشتر است و این در حالیستکه موجب کاهش پیچیدگی آن نیز می‌شوندمی شوند. البته پتانسیل موضوع در اینجا بطور شفاف نمایش داده نمی‌شودنمی شود. مجدداًمجددا تأکیدتاکید می‌شودمی شود که ارتباط ریسک در متون امنیتی سایبری به این موضوع توجه ویژه دارد که چگونه یک ارتباط خوبی را به منظور انتقال اطلاعات به کاربران یک سیستم بوجود آورد تا امکان درک بهتر و ترویج یک قضاوت آگاهانه را داشته باشیم. علاوه بر اینها، موضوع سرمایه‌گذاری و اندازه‌گیری فاکتورهایی که بر روی موضوع ریسکهای امنیتی مؤثرموثر هستند، بحث دیگری است که در اینجا به آن پرداخته می‌شود و نویسنده هم بطور مستقیم به تأثیرتاثیر این عوامل و چگونگی برخورد با آنها می‌پردازد. مدلهای ذهنی نیز بحث دیگری است که به آن پرداخته شده و از آن جهت تعریف نمایشهای درونی واقعیتهای خارجی استفاده می‌شود. از تمامی این مفاهیم اینگونه برداشت می‌شود که برای بهبود و کاهش خطرهای امنیتی فضای سایبر امروزه تلاشهای زیادی صورت گرفته و هدف تمامی آنها استفاده بهینه و عاری از هرگونه مشکل می‌باشد.
 
چند نکته:
 
* برنامه‌ریزی در خصوص اینکه چقدر خطرهای امنیتی فضای سایبر از طریق ارتباط هستند، بسیار حائز اهمیت است.
* بخوبی فهمیده می‌شود که انسانها قدرت پردازش محدودی دارند؛ بنابراین طراحان بایستی بر روی کاهش تحمیل این موضوع بر دوش کاربران کار کنند.
 
* طراحان سیستم بایستی مطمئن باشند که مفهوم نمایش اطلاعات سایبری در پیامها کاملاً شفاف هستند.
* بخوبی فهمیده می‌شود که انسانها قدرت پردازش محدودی دارند؛دارند. بنابراین طراحان بایستی بر روی کاهش تحمیل این موضوع بر دوش کاربران کار کنند.
* کاربران باید در ارائه اطلاعات شفاف عمل نموده و سازگار با عملی باشند که می‌خواهند انجام دهند. مثلاً اینکه در مواجهه با یک خطر امنیتی دقیقاً چه انتخابهایی دارند، حائز اهمیت است.
 
* برخی از مهمترین شرایطی که برای تخمین میزان خطر امنیتی می‌توان برشمرد عبارتند از: میزان درک از خطر، موافقت با خطر، ثبات در پاسخ، یکنواختی، تخمین میزان ریسک و انواع خطاهایی که در حین ارتباط ممکن است رخ دهد.
* طراحان سیستم بایستی مطمئن باشند که مفهوم نمایش اطلاعات سایبری در پیامها کاملاًکاملا شفاف هستند.
 
* کاربران باید در ارائه اطلاعات شفاف عمل نموده و سازگار با عملی باشند که می‌خواهند انجام دهند. مثلاًمثلا اینکه در مواجهه با یک خطر امنیتی دقیقاًدقیقا چه انتخابهایی دارند، حائز اهمیت است.
 
* برخی از مهمترین شرایطی که برای تخمین میزان خطر امنیتی می‌توان برشمرد عبارتند از: میزان درک از خطر، موافقت با خطر، ثبات در پاسخ، یکنواختی، تخمین میزان ریسک و انواع خطاهایی که در حین ارتباط ممکن است رخ دهد.
 
== جستارهای وابسته ==
Jason R. C. Nurse, Sadie Creese, Michael Goldsmith, Koen Lamberts “Trustworthy and Effective Communication of Cyber-security Risks: A Review” 1st Workshop on Socio- …, 2011 - tease-project.info
 
== منابع ==
{{پانویس}}