ورود به دنیای گنو/لینوکس/ورود به سیستم: تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح نگارشی
(اصلاح نگارشی)
 
cd /home: ورود به دایرکتوری home/
 
.. cd: بازگشت یک مرحله به عقب
 
../.. cd: بازگشت دو مرحله به غقبعقب
 
~ cd: باگشت به دایرکتوری خانه
 
cd: بازگشت به دایرکتوری خانه
 
-- cd: بازگشت به دایرکتوری قبلی
 
pwd: نمایش مسیر جاری
 
ls: نمایش فایل ها و دایرکتوری های مسیر جاری
 
ls -f: نمایش فایل های مخفی
 
ls -l: نمایش فایل ها به همراه جزئیات
 
tree: نمایش فایل ها و دایرکتوری ها به صورت درختی
 
mkdir dir1: ساختن دایرکتوری با نام dir1
 
mkdir dir1 dir2: ساختن دو دایرکتوری همزمان
 
rm -f file1: حدف فایل با نام file1
 
rmdir dir1: حذف دایرکتوری dir1
 
rm -r dir1: حذف دایرکتوری dir1