ورود به دنیای گنو/لینوکس/ورود به سیستم: تفاوت میان نسخه‌ها

اصلاح نگارشی
(اصلاح نگارشی)
(اصلاح نگارشی)
 
shutdown -h now: خاموش کردن سیستم
 
init 0: خاموش کردن سیستم
 
telinit 0: خاموش کردن سیستم
 
shutdown -h hours:minutes: خاموش شدن سیستم در زمان وارد شده
 
shutdown -r now: راه اندازی مجدد
 
Reboot: راه اندازی مجدد