راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
[[راهنمای برگزاری کارسوق برای دانش‌آموزان/ویژگی برنامه‌های کارسوق|ویژگی برنامه‌های کارسوق]]
 
[[راهنمای برگزاری کارسوق برای دانش‌آموزان/شیوهٔ انتخاب و ارتباط با برگزارکنندگان کارسوق|شیوهٔ انتخاب و ارتباط با برگزارکنندگان کارسوق]]
 
تعداد دانش‌آموزان، مدّت برگزاری و تعداد برنامه‌ها