راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
تغییر نام رده
جز (امیرمسعود صفحهٔ راهنمای برگزاری کارسوق برای دانش‌آموزان را به راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی منتقل کرد: با «برای دانش‌آموزان» انگار مخاطب راهنما دانش‌آموزان بودند، در حالی که مخاطب دانشجویان و آموزگارانند)
جز (تغییر نام رده)
[[راهنمای برگزاری کارسوق برای دانش‌آموزان/ایجاد گروه‌های دانشجویی منظم برای برگزاری کارسوق|ایجاد گروه‌های دانشجویی منظم برای برگزاری کارسوق]]
 
[[رده:راهنمای برگزاری کارسوقکارسوق‌های برای دانش‌آموزاندانش‌آموزی]]