فیزیک مدرن: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
* [[فیزیک مدرن/امواج|موج]]
* [[فیزیک مدرن/نسبیت خاص|نسبیت خاص]]
* [[فیزیک مدرن/مکانیک عمومی|مکانیک]]
* [[فیزیک مدرن/مکانیک کوانتومی|مکانیک کوانتومی]]
* [[فیزیک مدرن/الکترومغناطیس|الکترومغناطیس]]