آشنایی با ویکی ها/نظر خواهی

Gnome-go-last.svg Gnome-go-first.svg

نظر خواهی یکی از اصول های مهم ویکی ها است.

نظر خواهی ها مهم در ویکی های مختلف بر چند نوع اند:

  • مدیرشوندگی‌ها
  • دیوانسالارشوندگی‌ها
  • نظرخواهی برای حذف
  • نظرخواهی برای انتقال