آموزش زبان آلمانی/اعداد

الفبا اعداد تاریخ، ایام هفته و ساعت
آموزش زبان آلمانینام عدد
eins 1
zwei 2
drei 3
vier 4
fünf 5
sechs 6
sieben 7
acht 8
neun 9
zehn 10
elf 11
zwölf 12
dreizehn 13
vierzehn 14
fünfzehn 15
sechzehn 16
siebzehn 17
achtzehn 18
neunzehn 19


اعداد دو رقمی ساده

ساختن اعداد با ضریب 10 مانند 20، 30، 40 و … با تعدادی اتثنای کوچک یک قائده عمومی دارد. با اضافه کردن پسوند –zig به انتهای عدد میتوان ضریب 10 آن را به دست آورد.


جدول زیر اعداد بین 20 تا 90 را به شما نشان می دهد:

20 zwanzig
30 dreißig
40 vierzig
50 fünfzig
60 sechzig
70 siebzig
80 achtzig
90 neunzig


بر خلاف زبان فارسی و بیشتر زبان های اروپایی در زبان آلمانی ترکیب اعداد بزرگتر از 20 را به صورت برعکس می سازند. یعنی اول رقم اول و سپس رقم دوم را می خوانند.


برای مثال عدد 23 به زبان آلمانی خواهد بود dreiundzwanzig. این واژه بزرگ و ترسناک به صورت زیر ساخته شده:


drei+und+zwanzig


واژه und به معنای “و” است. در فارسی نیز در بین اعداد از این حرف اضافه استفاده می شود. در واقع عدد بیست و سه در آلمانی به صورت سه و بیست نوشته و گفته می شود.


مثال های بیشتر:

21 einundzwanzig
22 zweiundzwanzig
23 dreiundzwanzig
24 vierundzwanzig
35 fünfunddreißig
46 sechsundvierzig
57 siebenundfünfzig
68 achtundsechzig
79 neunundsiebzig
81 einundachtzig
92 zweiundneunzig