آموزش زبان اسپانیایی/اعداد

کلمات کاربردی اعداد کلمات پرسشی
آموزش زبان اسپانیایی


اعداد شمارشی و ترتیبی در زبان اسپانیایی ویرایش

حروفی عددی آوانگاری ترتیبی Español
cero 0 cay-roh cero cay-roh
uno 1 oo-noh first primero
dos 2 dohs second segundo
tres 3 trays third tercero
cuatro 4 kuah-troh fourth cuarto
cinco 5 seen-koh fifth quinto
seis 6 says sixth sexto
siete 7 see-ay-tay seventh séptimo
ocho 8 oh-choh eighth octavo
nueve 9 new-ay-vay ninth noveno
diez 10 dee-ays tenth décimo
once 11 ohn-say eleventh undécimo
doce 12 doh-say twelfth duodécimo
trece 13 tray-say thirteenth décimo tercero
catorce 14 kah-tor-say fourteenth décimo cuarto
quince 15 keen-say fifteenth décimo quinto
diez y seis 16 dee-ays ee says sixteenth décimo sexto
diez y siete 17 dee-ays ee see-ay-tay seventeenth décimo séptimo
diez y ocho 18 dee-ays ee oh-choh eighteenth décimo octavo
diez y nueve 19 dee-ays ee new-ay-vay nineteenth décimo noveno
veinte 20 bayn-tay twentieth vigésimo
veinte y uno 21 bayn-tay ee oo-noh twenty-first vigésimo primero
veinte y dos 22 bayn-tay ee dohs twenty-second vigésimo segundo
treinta 30 trayn-tah thirtieth trigésimo
cuarenta 40 kuar-ain-tah fortieth cuadragésimo
cincuenta 50 seen-kuain-tah fiftieth quincuagésimo
sesenta 60 say-sain-tah sixtieth sexagésimo
setenta 70 say-tain-tah seventieth septuagésimo
ochenta 80 oh-chain-tah eightieth octogésimo
noventa 90 noh-bain-tah ninetieth nonagésimo
cien(to) 100 see-ain-(toh) hundredth centésimo
mil 1000 meel thousandth milésimo