آموزش زبان انگلیسی/جدول زمان‌ها

دستور زبان جدول زمان‌ها '
آموزش زبان انگلیسی


زمان‌ها بخش مهمی در آموزش زبان انگلیسی هستند که پرداختن به آن‌ها موجب بالا رفتن اکتساب زبان می‌شود.

گذشته، حال، آینده؛ معلوم

گذشته

زمان گذشته در زبان انگلیسی معمولا با پسوندهای have/has،-ed و had همراه است.

گذشته کامل

گذشته کامل چیست؟ اگر عملی در گذشته قبل از عمل دیگری اتفاق بیوفتد، به آن گذشته کامل یا ماضی بعید می‌گویند. ساختار گذشته کامل:

ساختار جمله بندی گذشته کامل

جمله مثبت اسم مفعول (pp.) + had+ فاعل
جمله منفی اسم مفعول (pp.) + had + not + فاعل
جمله سوالی اسم مفعول (pp.) + فاعل+ had

مثال ها:

من آموخته بودم. .I had learned
من نیاموخته بودم. .I had not learned
تو آموخته بودی؟ ?had you learned


گذشتهٔ کامل
گذشتهٔ کامل استمراری گذشتهٔ کامل
انگلیسی I had been learning I had learned
فارسی من یادمی‌گرفته‌بودم

(من مشغول یادگرفتن بودم)

من یادگرفته‌بودم

حال

حال کامل ساده

حال کامل چیست؟ زمان حال کامل نشان دهنده ی کاری است که در یک زمان نا معین(معمولاً گذشته) اتفاق افتاده است ولی اثر و نتیجه اش هنوز تا زمان حال باقی است. ساختار حال کامل:

ساختار جمله بندی حال کامل

جمله مثبت اسم مفعول (pp.) +  have/has+ فاعل
جمله منفی اسم مفعول (pp.)+ have/has+ not + فاعل
جمله سوالی اسم مفعول (pp.) + فاعل+  have/has

مثال ها:

من آموخته ام. I have learned.
من نیاموخته ام. I have not learned.
تو آموخته ای؟ has you learned?

حال کامل استمراری

حال کامل استمراری چیست؟ زمانی بکار می رود که عملی در گذشته آغاز شده و بصورت استمرار و بدون قطع تا زمان حال ادامه پیدا کند و امکان ادامه ی ان در آینده وجود داشته باشد. ساختار جمله بندی حال کامل استمراری

جمله مثبت فعل ing + been +  have/has+ فاعل
جمله منفی فعل ing + been + not +  have/has+ فاعل
جمله سوالی فعل ing + been + فاعل+  have/has

مثال ها:

من آموخته بوده ام. I have been learning.
من نیاموخته بوده ام. I had not been learning.
تو آموخته بوده ای؟ had you been learning?

آینده

آینده
آیندهٔ استمراری آیندهٔ ساده
انگلیسی I will be learning I will learn
فارسی من یادخواهم‌گرفت

(من مشغول یادگرفتن خواهم‌بود)

من یادخواهم‌گرفت
آیندهٔ کامل
آیندهٔ کامل استمراری آیندهٔ کامل
انگلیسی I will have been learning I will have learned
فارسی من -در آینده- یادمی‌گرفته‌ام من -در آینده- یادگرفته‌ام

حال، گذشته، آینده؛ مجهول

حال

حال مجهول
حال استمراری مجهول حال سادهٔ مجهول
انگلیسی It is being kept It is kept
فارسی این دارد نگهداری می‌شود

(این نگهداری می‌شود)

این نگهداری می‌شود

(این نگهداری شود)

حال کامل مجهول
حال کامل استمراری مجهول حال کامل مجهول
انگلیسی * It has been kept
فارسی * این نگهداری شده‌است

گذشته

گذشتهٔ مجهول
گذشتهٔ استمراری مجهول گذشتهٔ سادهٔ مجهول
انگلیسی It was being kept It was kept
فارسی این نگهداری می‌شد این نگهداری شد
گذشتهٔ کامل مجهول
گذشتهٔ کامل استمراری مجهول گذشتهٔ کامل مجهول
انگلیسی * It had been kept
فارسی * این نگهداری شده‌بود

آینده

آیندهٔ مجهول
آیندهٔ استمراری مجهول آیندهٔ سادهٔ مجهول
انگلیسی * It will be kept
فارسی * این نگهداری خواهد شد