آموزش زبان انگلیسی/حروف اضافه


حرف اضافهویرایش

واژه ای کوتاه (یک یا دو حرفی) که معمولاً قبل از اسم می آید و موقعیت مکانی/زمانی آن را نشان می دهد.

حروف به دو دسته تقسیم میشود:

1.       حروف اضافه

مکان قرار گرفتن: حرف اضافه به واژه هایی گفته میشود که معمولاً قبل از اسم و ضمیر قرار می گیرند و می توانند همچنین بعداز فعل هم قرار بگیرند.

شکل حروف اضافه: می توانند یک قسمتی (of، on، by و from) یا دو قسمتی (because of یا according to) باشند.

انواع حرف اضافه:

برای زمان: at، in، on، since، during

at همراه با واژه های صبح، سحر، ظهر، بعداز ظهر، شب و بیان زمان بکار میرود. مثل:

At five o’clock.

At night.

in همراه با ماه ها، سال ها، فصل ها بکار می رود. مثل:

In April.

In 2020.

on با روزهای هفته بکار می رود. مثل:

On Sunday.

برای یک محدوده خاص زمانی بکار می روند. مثل:since و during

During our life.

Since 2000.

برای مکان

مجاورتat

At next intersectionمجاور چهارراه بعدی

روی چیزیon

On the tableروی میز Above و Over که به تسلط و بلند مرتبه بودن چیزی اشاره دارند.

Over the hill بر فراز تپه ها

Above the house

Under به پایینتر از چیزی اشاره دارد. مثال:

Underground

Under the sea

Under this surface

به نزدیکی Near

حروف اضافه برای افعال: برخی از افعال هستند که به مفعول نیاز دارند و این مفعول ها را باید به وسیله یک حرف اضافه معرفی کرد. بعضی از آنها: stare، smile، look، laugh و glance هستند که بعد از آنها at قرار میگرد. مثل:

Look at the blackboard

Stare at him face

افعالی مانند (beware، Approve، Cosist و smell) که بعد از آنها of قرار میگیرد. مثال:

Consist of the problem

Approve of

افعالی مانند think، Talk و Speak که بعد از آنها about قرار میگیرد. مثل:

Talk about future

Think about life

افعالی مانند conform، reply، point، listen که بعد از آنها حرف اضافه to قرار میگیرد. مثال:

Listen to the radio

Reply to his letter

افعالی مانند joint، unite، deal و associate که بعد از آنها حرف اضافه with قرار میگرد.

Associate with another associations

Deal with operator

افعالی مانند recorder، flee، escape، deviate و differ که بعد از آنها حرف اضافه form قرار میگرد.

Escape form prison

افعالی مانند succeed، preservere، engage، delight و believe که بعد از آنها حرف اضافه in قرار میگیرد:

Believe in money

Succeed in his business


صفاتی مانند critical، glad، full، proud، fearful، aware و afraid که بعد از آنها حرف اضافه of قرار میگیرد:

He is critical of everone.

صفاتی مانند greatful، necessary، good، bad، fit و enough که بعد از آنها حرف اضافه for قرار میگیرد:

That experiment in not necessary for our project.

علاوه بر موارد بالا حروف اضافه ای هم هستند که شامل دویا چند بخش هستند. مثل:

Because he was careless, he lost his life.

Because of his carelessness, he lost his life.

در جمله دوم عبارتی که با حرف اضافه Because of شروع شده جایگزین جمله واره قیدی خمله اول شده است.

2.       حروف تعریف که خود به دو قسمت تقسیم می شوند:

a.       حرف تعریف معین (The):

مواردی که از آن استفاده میشود:

چه زمانی باید از حرف تعریف the استفاده کرد؟

• در مورد اسمی که قبلا به آن اشاره شده است از حرف تعریف the استفاده میشود:


Mike was driving a car yesterday. The car was very modern.


مایک دیروز داشت با یک ماشین رانندگی میکرد. آن ماشین (ماشینه) خیلی مدرن بود.


I saw my father with a man. I think the man was one of his old friends.


پدرم را به همراه یک مرد دیدم. فکر میکنم آم مرد (مَرده) یکی از دوستان قدیمی اش بود.


• صحبت در مورد چیزی که در یک محلی فقط یک مورد از آن وجود دارد، حتی اگر قبلا به آن اشاره نشده باشد:


We went on a walk in the forest yesterday.


ما دیروز برای پیاده روی به جنگل رفتیم. (در آن مکان فقط یک جنگل وجود دارد)


Where is the bathroom of this house?


حمام این خانه کجاست؟


Turn left and go to number 45. Our house is across from the Italian restaurant.


بپیچ به چپ و برو به شماره 45. خانه ما روبروی رستوران ایتالیایی است.


My father enjoyed the book you gave him.


پدرم از کتابی که به او دادی لذت برد.


• هنگامی که شخص یا چیز خاصی را معرفی یا شناسایی میکنیم از the استفاده میشود:


The writer of this book is famous.


نویسنده این کتاب مشهور است.


I scratched the red car parked outside.


من روی ماشین قرمزی که در بیرون پارک شده خط انداختم.


He is the doctor I came to see.


او دکتری است که آمدم ببینمش.


• با اسامی منحصر به فرد از حرف تعریف معین the استفاده میشود:


The sun rose at 6:17 this morning.


امروز خورشید ساعت 6 و 17 دقیقه طلوع کرد.


You can go anywhere in the world.


شما در جهان به هرجایی میتوانید بروید.


There are millions of stars in the sky.


میلیونها ستاره در آسمان وجود دارند.


The president will be speaking on TV tonight.


رییس جمهور امشب در تلویزیون صحبت خواهد کرد.


• قبل از صفت عالی (برترین) و اعداد ترتیبی از the استفاده میشود:


This is the oldest building house in our city.


این ساختمان قدیمیترین ساختمان شهرمان است.


She read the last chapter of her new book first.


او ابتدا آخرین فصل کتاب جدیدش را خواند.


Saeid is the happiest person I’ve ever seen.


سعید شادترین فردی است که تابه حال دیده ام.


This is the third time I have called you today.


امروز این سومین باری است که امروز به تو زنگ زده ام.


• با صفاتی که به تمام افراد از یک دسته یا دسته اشاره دارند از حرف تعریف the استفاده میشود:


The elderly require special attention.


سالمندان نیازمند توجه ویژه هستند.


She has given a lot of money to the poor.


او پول زیادی به فقرا داده است.


The Americans enjoy fast food.


آمریکایی ها عاشق فست فود هستند.


• همراه با نام دهه ها از the استفاده میشود.


He was born in the seventies.


او در دهه هفتاد متولد شده است.


This is a painting from the 1820’s.


این نقاشی متعلق به دهه 20 سال 1800 میباشد.


• در جمله ای که با only توصیف شده است از حرف تعریف معین the استفاده میشود:


You are the only person he will listen to.


تو تنها شخصی هستی که او به حرفش گوش میدهد.


The only fast food I like is hamburger.


تنها فست فودی که دوست دارم همبرگر است.


Real Madrid is the only team that I watch its matches.


رئال مادرید تنها تیمی است که مسابقاتش را تماشا میکنم.


• همراه با نام مکانهای جیاگرفیایی یعنی رودخانه ها، رشته کوهها، مجمع الجزایر، کانالها و اقیانوسها از the استفاده میشود:


Our ship crossed the Atlantic in 7 days.


کشتی ما در مدت هفت روز از اقیانوس اطلس گذشت.


The Nile is the longest river in the world.


نیل طولانی ترین رود جهان است.


Hiking across the Rocky Mountains is difficult.


بالا رفتن از رشته کوه های راکی مشکل است.


They are travelling in the Arctic.


آنها در قطب شمال مشغول مسافرت هستند.


نکته: اگر واژگان mount (کوه)، sea (دریا) و lake (دریاچه) قبل از اسم به کار بروند دیگر از the استفاده نمیشود:


Mount Everest is the highest mount in the world.


کوه اورست بلندترین کوه جهان است.


• با اسم کشورهایی که بصورت جمع هستند (یعنی در آخرشان s جمع دارند) از the استفاده میشود:


I have never been to the Netherlands.


من هرگز در هلند نبوده ام.


Do you know anyone who lives in the Philippines?


آیا کسی را سراغ داری که در فیلیپین زندگی کند؟


• همراه اسم کشورهایی که در ابتدای آنها واژگان “republic”، “kingdom” و “states” باشد، از حرف تعریف معین the استفاده میشود:


The work in the United States.


آنها در ایالات متحده کار میکنند.


She is visiting the United Kingdom.


او از ایالات متحده دیدن میکند.


James is from the Republic of Ireland.


جیمز اهل جمهوری ایرلند است.


• همراه اسم روزنامه ها از the استفاده میشود:


I read that news in the Guardian.


من آن خبر را در گاردین خواندم.


She works for the New York Times.


او برای نیویورک تایمز کار میکند.


• اگر واژگان university و college قبل از اسم به کار بروند از حرف تعریف the استفاده می کنیم:


Julia graduated from the University of California last year.


جولیا سال قبل از دانشگاه کالیفرنیا فارغ التحصیل شد.


My sister is studying music at the College of Modern Arts.


خواهرم در دانشکده هنرهای مدرن میوزک میخواند.


• همراه با اسامی ساختمانهای معروف، کارهای هنری، موزه ها و بناهای یادبود، حرف تعریف معین the به کار میرود:


Have you been to the Vietnam Memorial?


آیا تا کنون در مراسم یادواره ویتنام بوده ای؟


We went to the Louvre and saw the Mona Lisa.


ما به موزه لوور رفتیم و تالبوی مونالیزا را دیدیم.


I would like to visit the Milad Tower.


دوست دارم که برج میلاد را ببینم.


مبحث مربوط به این مطلب:

حروف تعریف نامعین در انگلیسی کدامند؟


چه موقع نباید از حرف تعریف the استفاده کرد؟

• با اسامی کشورها (بجز مواردی که در بالا گفته شد) از حرف تعریف the استفاده نمیشود:


Iran is a beautiful country.


ایران یک کشور زیبا است.


Japan is a modern country.


ژاپن یک کشور مدرن است.


• با اسم زبانها در انگلیسی از the استفاده نمیشود:


French is a difficult language to learn.


زبان فرانسوی یک زبان سختی برای یادگیری است.


English is taught in many countries.


زبان انگلیسی در بسیاری از کشورها تدریس میشود.


• همرا با اسم وعده های غذایی از the استفاده نکنید:


What do you have for lunch?


برای ناهار چی دارید؟


I drink a glass of milk in breakfast.


من در صبحانه یک لیوان شیر مینوشم.


• با اسم افراد حرف تعریف the به کار نمیرود:


John is my best friend.


جان بهترین دوست من است.


Sara works in a modern company.


سارا در یک شرکت مدرن کار میکند.


• به همراه عناوینی که با اسم ترکیب شده اند از the استفاده نمیشود:


President Kennedy was assassinated in dallas.


رییس جمهور کندی در دالاس ترور شد.


• همراه با اسم شغل ها و حرفه ها the به کار نمیرود:


He’ll probably study medicine.


احتمالاً او پزشکی خواهد خواند.


• همراه با سالها از حرف تعریف the استفاده نمیشود:


2018 was a wonderful year for Luka Modric.


سال 2018 یک سال فوق العاده برای لوکا مودریچ بود.


• همراه با اسامی غیر قابل شمارش در حالت کلی، the به کار نمیرود:


Rice is an important food in Iran.


برنج در ایران یک غذای مهم است.


Peace is the most beautiful thing in the world.


صلح بهترین چیز در جهان است.


• با اسامی جزایر، کوهها و دریاچه های منحصر به فرد the به کار نمی بریم:


Mount Damavand is the highest mountain of Iran.


کوه دماوند بلندترین کوه ایران است.


He lives near Lake Zaivar.


او نزدیک دریاچه زریوار زندگی میکند.


• همراه با اکثر اسامی شهر ها، خیابانها، ایستگاه ها و فرودگاه ها the استفاده نمیشود:


Can you take me to Azadi street?


میشه ما را به خیابان آزادی ببری؟


She lives in Florence.


او در شهر فلورانس زندگی میکند.


Victoria Station is in the center of London.


ایستگاه ویکتوریا در مرکز لندن است.


• اگر واژگانی مانند doctor – engineer و … به عنوان یک “عنوان” قبل از اسم به کار بروند دیگر نمیتوان از حرف تعریف the استفاده کرد:


I called doctor Naseri last night.


دیشب به دکتر ناصری زنگ زدم.

b.       حروف تعریف نامعین (A, An):

قبل از اسامی مفرد قابل شمارش می آیند. مثال:

An apple.

A book.

An: قبل از حروف بی صدا (a, e, i, o, u) می آید. مثال:

An apple.

An eggplant.

An idea.

An opinion

An umbrella

حروف اضافه (Prepositions) واژگان کوتاهی هستند که معمولاً پیش از اسم‌ها می‌آیند. حروف اضافه رابطه بخش‌های مختلف جمله با هم را نشان می‌دهند. معمولاً حرف اضافه با اسم یا با ضمیر می‌آید. در ادامه با ساختارها، انواع و کاربردهایشان آشنا می‌شویم.


جایگاه حروف اضافه در جمله

حروف اضافه همیشه قبل از اسم یا ضمیر می‌آیند و رابطه آن اسم یا ضمیر را با بخش‌های قبلی جمله مشخص می‌کنند. به عنوان نمونه به چند مثال حرف اضافه در جایگاه‌های مختلف توجه کنید:


بین دو اسم: A cup of tea

بین دو ضمیر: He gave it to me

بین یک اسم و ضمیر: Mary and you

بین یک فعل و اسم: I saw him before coming

بین یک صفت و اسم: He is bad at math

بین یک قید و اسم: He behaves badly towards his wife

بین یک فعل و ضمیر: Come to me and sit down

توجه

توجه کنید که وقتی قبل از فعل حرف اضافه to بیاید، to در آنجا نقش نشانه مصدری دارد و حرف اضافه محسوب نمی‌شود.


I prefer to read in the library.


من ترجیح می‌دهم در کتابخانه مطالعه کنم.


قوانین حروف اضافه

دو قانون مهم در به کارگیری حروف اضافه وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. چون حروف اضافه برای فارسی زبان‌ها کمی پیچیده هستند باید با تکرار و تمرین نحوه کارکرد آنها را یاد گرفت. باید توجه داشت که اغلب نمی‌توان حروف اضافه را مستقیما ترجمه کرد.

قانون اول این است که برخی افعال یا اسامی بدون حرف اضافه مختص خود معنا نمی‌دهند یا با حروف اضافه خاص معنا و ارتباط خاصی را با اسم دیگری به خود می‌گیرند. بیشتر حروف اضافه می‌توانند جایگزین هم شوند ولی تا حدودی مفهوم‌های خاص خود را دارند.

قانون دوم این است که حروف اضافه باید همراه با اسم بیایند و نمی‌شود تنهایی در جمله حاضر شوند.


انواع حرف اضافه از نظر کاربرد

حروف اضافه از نظر کاربرد به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: حروف اضافه زمان (time prepositions)، حروف اضافه مکان (place prepositions) و سایر حروف اضافه (other prepositions). حروف اضافه زمان، توضیح و رابطه زمانی دو اسم را می‌رساند، مثلاً before, after, during, until. حروف اضافه مکان، درباره جایگاه و موقعیت اسم توضیح می‌دهد مثلاً around, between, against. برخی حروف اضافه مکان هم جهت یک اسم را مشخص می‌کند مثلاً across, up, down. سایر حروف اضافه هم حالت، یا چگونگی وقوع چیزی را مشخص می‌کند، مثلاً like, by, with.


انواع حروف اضافه از نظر ساختار

حروف اضافه از نظر ساختار به سه صورت هستند، یا یک واژه هستند مثلاً، at, on, to و… یا به صورت مرکب (compound preposition) هستند، مثلاً instead of، on top of یا به صورت عبارت حرف اضافه‌ای می‌آیند، مثلاً to London, in the closet.


حرف اضافه در نقش قید

بعضی از حرف اضافه‌ها می‌توانند هم در نقش حرف اضافه و هم قید بیایند. اگر بعد از حرف اضافه یک اسم یا ضمیر باشد در نقش حرف اضافه است. اگر بعد از آن چیزی نیامده باشد حرف اضافه در نقش قید است.


My school bus just went past.


اتوبوس مدرسه من همین الان رد شد و رفت.


در این مثال، واژه past نقش قید دارد.


My brother just drove past us.


برادرم همین الان با ماشین از کنار ما گذشت و رفت.


در این مثال، واژه past نقش حرف اضافه دارد.

حروف اضافه زمانویرایش

Prepositions of Time

در زبان انگلیسی می‌توانیم برای ساختن قیدهای زمان برای نشان دادن اینکه عملی "چه زمانی" اتفاق افتاده یا "به چه مدتی" ادامه داشته از حروف اضافه خاصی مانند at, in, on و… استفاده می‌کنیم. در این بخش با این حروف اضافه آشنا خواهیم شد.


حرف اضافه at

از حرف اضافه at برای بیان ساعت و زمان و تاریخ چیزی استفاده می‌کنیم:

1. قبل از ساعت

دقت کنید که ما در فارسی نمی‌گوییم (در ساعت…) و این حرف اضافه را ترجمه نمی‌کنیم.


at half past nine


(در) ساعت نه و نیم


2. قبل از زمان وعده‌های غذایی


at breakfast


هنگام صبحانه


3. قبل از واژه night. دقت کنید که سایر زمان‌های شبانه روز (مانند صبح، ظهر، بعدازظهر، عصر و…) با حرف اضافه in می‌آیند و night استثنا است.


at night


در شب


4. قبل از مناسبت‌های ملی مانند اعیاد یا روزهای مهم ملی، زمانی که اسامی واژه day نداشته باشند.


at Freedom day, at Easter


در روز آزادی، در عید پاک


نکته

در انگلیسی بریتانیایی بعد از واژه weekend (به معنای آخر هفته) از حرف اضافه at استفاده می‌کنیم، ولی در انگلیسی آمریکایی از حرف اضافه on استفاده می‌کنیم.


حرف اضافه in

در چهار جا از حرف اضافه in برای بیان ساعت و زمان و تاریخ چیزی استفاده می‌کنیم:

1. قبل از فصول و ماه‌های سال.


in August, in winter


در اوت، در زمستان


2. قبل از سال‌ها و قرن‌ها


in 2009, in the twentieth century


در سال 2009 - در قرن بیستم


3. قبل از قسمت‌های مختلف روز


in the morning, in the afternoon, in the evening


(در) صبح - بعد از ظهر - غروب


4. قبل از واژه‌هایی مانند hour, past, future و… که برای بیان زمان‌ها استفاده می‌شود.


in an hour, in the past, in the future


در یک ساعت، در گذشته، در آینده


حرف اضافه on

در سه جا از حرف اضافه on برای بیان ساعت و زمان و تاریخ چیزی استفاده می‌کنیم:

1. قبل از روزهای هفته


on Monday


(در) دوشنبه


2. قبل از تاریخ


on 16th May


در شانزدهم مه


3. قبل از مناسبت‌های ملی مانند اعیاد یا روزهای مهم ملی زمانی که اسامی واژه day داشته باشند.


on Easter Monday


در عید پاک دوشنبه


نکته

وقتی می‌خواهیم درباره "تمام طول شب" صحبت کنیم از قید at night استفاده می‌کنیم.


He sleeps during the day and works at night.


او در طول روز می‌خوابد و شب‌ها کار می‌کند.


وقتی می‌خواهیم درباره "مدت کوتاهی در شب" صحبت کنیم از قید in the night استفاده می‌کنیم.


He woke up twice in the night.


او دو بار در (طول) شب بیدار شد.


حرف اضافه by

از حرف اضافه by در دو کاربرد استفاده می‌کنیم:

1. برای رساندن مفهوم "تا ساعت…" که نشان می ‌دهد حداکثر تا ساعت خاصی عملی اتفاق می‌افتد.


I will be back by 6 o’clock.


من تا ساعت شش برخواهم گشت.


2. برای نشان دادن اینکه قبل از زمان خاصی یا تا زمان خاصی کاری اتفاق افتاده است.


By 11 o’clock I had read five pages.


تا ساعت 11 من پنج صفحه خوانده بودم.


حرف اضافه after

از حرف اضافه after برای نشان دادن مدت زمانی بعد از یک دوره زمانی استفاده می‌شود.


after school


بعد از مدرسه


حرف اضافه from

برای نشان دادن اینکه یک کاری از چه تاریخی شروع می‌شود از حرف اضافه from استفاده می‌کنیم.


I’m going to study from tomorrow.


من از فردا قرار است درس بخوانم.


نکته

می‌توانیم برای نشان دادن اینکه یک کاری از چه تاریخی شروع می‌شود به جای from از حرف اضافه مرکب as of استفاده کنیم.


I’m going to study as of tomorrow.


من از فردا قرار است درس بخوانم.


حرف اضافه ago

حرف اضافه ago نقش قید را در جمله ایفا می‌کند و برای نشان دادن تاریخ یا زمان خاصی در گذشته به کار می‌رود.


two years ago


دو سال پیش


حرف اضافه before

از حرف اضافه before برای نشان دادن مدت زمانی قبل از یک دوره زمانی استفاده می‌شود.


before 2004


قبل از سال 2004


حرف اضافه during

برای نشان دادن رخ دادن کاری در حین یک بازه زمانی از during استفاده می‌کنیم.


during the summer holidays


حین تعطیلات تابستان


حرف اضافه for

از حرف اضافه for برای نشان دادن مدت زمانی چیزی استفاده می‌کنیم. در این حالت شروع کار مشخص نیست. ما در فارسی معمولاً این حرف اضافه را در معنای قیدی ترجمه نمی‌کنیم. وقتی از for استفاده می‌کنیم باید بعد از آن دوره‌ای زمانی را بیاوریم، مثل three days, ten minutes, an hour, two hours, a week, four weeks, a month, six months, five years, a long time.


They lived in Manchester for fifteen years.


آنها پانزده سال در منچستر زندگی کردند.


حرف اضافه since

ما از حرف اضافه since با زمان‌های گذشته کامل و حال کامل استفاده می‌کنیم تا نشان دهیم عملی از چه زمانی شروع شده است. وقتی از since استفاده می‌کنیم باید بعد از آن نقطه شروع یک دوره زمانی را بیان کنیم (نمی‌توانیم از دوره‌ای زمانی استفاده کنیم) مثل Monday, Wednesday, 9 o'clock, 12:30, 24 July, Christmas, January, I was ten years old, 1985, we arrived.


I have worked here since December.


من از دسامبر اینجا کار کرده‌ام.

حرف اضافه past

حرف اضافه past در جمله نقش قید را ایفا می‌کند و برای نشان دادن مدت زمان گذشته شده در هنگام اعلام ساعت استفاده می‌شود. در انگلیسی آمریکایی از حرف اضافه after استفاده می‌کنیم.

ten past six (6:10)

شش و ده دقیقه

حرف اضافه to

حرف اضافه to در جمله برای نشان دادن مدت زمان باقی مانده در هنگام اعلام ساعت استفاده می‌شود. در انگلیسی آمریکایی از حرف اضافه before, of, till استفاده می‌کنیم.

ten to six (5:50)

ده دقیقه به شش

حرف اضافه until/till

از حرف اضافه‌های till و until برای نشان دادن مدت زمانی که یک عمل طول می‌کشد، استفاده می‌شود.

He is in Germany until Friday.

او تا جمعه در آلمان است.


نکته

وقتی بخواهیم زمان شروع و پایان کاری را بیان کنیم از from … until/till/to استفاده می‌کنیم.


from Monday until/till/to Friday


از دوشنبه تا جمعه


حروف اضافه مکان و حرکتویرایش

Prepositions of Place and Movement

در زبان انگلیسی می‌توانیم برای ساختن قیدهای مکان و برای نشان دادن اینکه عملی "در کجا" اتفاق افتاده یا "در چه جهتی" بوده از حروف اضافه خاصی مانند at و on و… استفاده می‌کنیم. در این بخش با این حروف اضافه آشنا خواهیم شد.


حرف اضافه on

حرف اضافه on در کاربردهای مختلفی بیان کننده مکان و موقعیت یک چیز یا فرد است:

1. برای نشان دادن اتصال دو چیز به هم


the picture on the wall


عکس (چسبیده) روی دیوار


2. برای نشان دادن موقعیت چیزی روی یک سطح


on the table


روی میز


3. برای نشان دادن موقعیت چیزی در سمت راست یا چپ


on the left, on the right


سمت چپ، سمت راست


4. برای نشان دادن موقعیت چیزی در طبقات یک ساختمان


on the first floor


در طبقه اول


5. برای نشان دادن مکان چیزی در یکی از وسابل نقلیه از قبیل اتوبوس، قطار، هواپیما و…


on the bus, on a plane


در اتوبوس، در هواپیما


6. برای نشان دادن موقعیت چیزی در کنار رودخانه


London lies on the Thames.


لندن در کنار رود تیمز قرار داد.


7. همراه با واژگانی مانند تلویزیون، رادیو و اینترنت.


on TV, on the radio, on the internet


در تلویزیون، در رادیو، در اینترنت


حرف اضافه at

در پنج کاربرد از حرف اضافه at برای بیان موقعیت و مکان چیزی استفاده می‌کنیم:

1. به معنای "در کنار"، "رو به روی" و "کنار" برای نشان دادن مکان چیزی یا شخصی


at the door, at the station


دم در، در ایستگاه


2. به معنای "پشت" برای نشان دادن موقعیت فردی پشت میز.


at the table


پشت میز


3. برای نشان دادن مکان شخصی در یک مراسم یا مجلس.


at a concert, at the party


در کنسرت، در مهمانی


4. برای نشان دادن مکان شخصی در جاهایی مانند سرکار، مدرسه، سینما و…


at the cinema, at school, at work


در سینما، در مدرسه، در سرکار


حرف اضافه in

حرف اضافه in در کاربردهای زیر استفاده می‌شود:

1. برای نشان دادن مکان چیزی یا شخصی در اتاق، ساختمان، خیابان، شهر، کشور


in the kitchen, in hospital, in London, in Ireland


در آشپزخانه، در بیمارستان، در لندن، در ایرلند


2. برای نشان دادن مطلبی در کتاب، روزنامه و…


in the book


در کتاب


3. برای نشان دادن مکان چیزی یا شخصی در وسایل نقلیه ماشین و تاکسی.


in the car, in a taxi


درماشین، در تاکسی


نکته

با وسایل نقلیه‌ای که کوچک هستند و در آنها باید بنشینید و نمی‌توانید بایدد از حرف اضافه in استفاده می‌کنیم، ولی با وسایل نقلیه بزرگ که می‌توان در آن ایستاد و راه رفت از حرف اضافه on استفاده می‌کنیم.


4. قبل از واژه‌های world و picture برای نشان دادن موقعیت و مکان چیزی یا شخصی.


in the picture, in the world


در عکس، در جهان


حرف اضافه over

از حرف اضافه over در کاربردهای مختلفی استفاده می‌شود:

1. برای نشان دادن اینکه چیزی یک چیز یا شخص دیگر را پوشانده است.


She put a blanket over the sleeping child.


او پتویی روی کودک خوابیده انداخت.


2. به معنای "بیشتر از" برای نشان دادن بزرگتر بودن یا بیشتر بودن چیزی یا فردی نسبت به چیز یا فردی دیگر


over 16 years of age


بالای 16 سال [بیشتر از 16 سال]


3. برای نشان دادن رد شدن از امتداد چیزی. در این کاربرد با حرف اضافه across هم‌معنی است.


to walk over a bridge


از (امتداد) پل عبور کردن


4. برای نشان دادن رد شدن از روی یک مانع یا چیز بلند


to climb over a wall


از روی دیوار رد شدن


حرف اضافه to

از حرف اضافه to در چهار کاربرد برای نشان دادن مکان استفاده می‌کنیم:

1. برای نشان دادن جهت حرکت فردی به سمت چیزی یا شخصی


to go to the cinema


به سینما رفتن


2. برای نشان دادن جهت حرکت فردی به شهر یا کشوری


to go to London, to go to the USA


به لندن رفتن، به آمریکا رفتن


3. به همراه واژه bed برای نشان دادن مفهوم "به تختخواب رفتن، خوابیدن"


to go to bed


به تختخواب رفتن [خوابیدن]


4. به همراه واژه work برای نشان دادن مفهوم "به سرکار رفتن"


to go to work


به سرکار رفتن


حرف اضافه against

کاربردهای حرف اضافه against عبارتند از:

1. به معنای روبه رو و مقابل


Barcelona is playing against Manchester tonight.


بارسلونا امشب روبه روی منچستر بازی می‌کند.


2. برای نشان دادن موقعیت فردی که به چیزی تکیه زده باشد.


Michael stood with his back against the wall.


"مایکل" به پشت به دیوار تکیه داده ایستاده بود.


حرف اضافه above

از حرف اضافه above به معنای "بالا" برای نشان دادن موقعیت چیزی یا شخصی نسبت به چیزی یا شخصی دیگر استفاده می‌کنیم. وقتی از این حرف اضافه استفاده می‌کنیم منظورمان این است که چیزی بالاتر از چیز دیگری است، ولی لزوما دقیقا بالای چیز دیگری قرار ندارد.


We were flying above the clouds.


ما داشتیم بالای ابرها پرواز می‌کردیم.


حرف اضافه across

از حرف اضافه across برای نشان دادن عبور کردن از امتداد چیزی استفاده می‌کنیم.


to walk across a bridge


از (امتداد) پل عبور کردن


to swim across a lake


در امتداد رود شنا کردن


حرف اضافه behind

برای نشان دادن موقعیت چیزی یا شخصی که دقیقا پشت چیزی یا شخص دیگری قرار گرفته از حرف اضافه behind استفاده می‌کنیم.


There is a beautiful garden behind the house.


باغ زیبایی پشت خانه وجود دارد.


حرف اضافه below

از حرف اضافه below برای نشان دادن موقعیت چیزی یا شخصی زیر یا پایین چیز دیگر استفاده می‌کنیم. دقت کنید که وقتی از below استفاده می‌کنیم منظورمان بالای سطح زمین و کف چیزی است.


He dived below the surface of the water.


او زیر سطح آب شیرجه زد.


حرف اضافه between

حرف اضافه between برای نشان دادن مکان و موقعیت چیزی یا شخصی که بین دو چیز یا شخص قرار دارد استفاده می‌شود.


The train doesn’t stop between Frankfurt and Darmstadt.


قطار بین (شهرهای) فرانکفورت و دارمشتات توقف نمی‌کند.


حروف اضافه by, next to, beside

حروف اضافه by, next to, beside همگی برای نشان دادن موقعیت چیزی یا شخصی در کنار شخص یا چیز دیگر استفاده می‌شود.


Jane is standing by/next to/beside the car.


"جین" کنار ماشین ایستاده است.


حرف اضافه from

برای نشان دادن مبدا و نقطه شروع حرکت چیزی یا شخصی از from استفاده می‌کنیم.


a bus from London


اتوبوسی از لندن


حرف اضافه into

برای نشان دادن جهت حرکت فردی یا چیزی به داخل یک مکان از حرف اضافه into استفاده می‌شود.


to go into the kitchen/house


به (داخل) آشپزخانه/ خانه رفتن


حرف اضافه in front of

حرف اضافه in front of که جزو حروف اضافه مرکب محسوب می‌شود برای نشان دادن موقعیت و مکان چیزی یا فردی که جلو و روبه روی چیز یا فردی دیگر قرار داشته باشد استفاده می‌شود.


There are two men in front of the house.


دو مرد روبه روی خانه ایستاده‌اند.


حرف اضافه near

حرف اضافه near در جمله نقش قید را ایفا می‌کند و به معنای "نزدیک" است.


The school is near here.


مدرسه نزدیک اینجا است.

حرف اضافه onto

حرف اضافه onto به معنای "بر روی" نشان‌دهنده موقعیت چیزی روی چیزی دیگر است.

to jump onto the table

(بر) روی میز پریدن

حرف اضافه through

از حرف اضافه through برای نشان دادن حرکت چیزی یا شخصی از یک طرف به طرف دیگر استفاده می‌کنیم. این حرف اضافه به عبارتی به معنای "از درون" چیزی است.

The burglar got in through the window.

دزد از پنجره وارد خانه شد.

حرف اضافه towards

حرف اضافه towards برای نشان دادن جهت حرکت شخص یا چیزی به سمت چیز یا فرد دیگر استفاده می‌شود.

to go 5 steps towards the house

5 قدم به سمت خانه رفتن

حرف اضافه under

حرف اضافه under نشان‌دهنده موقعیت چیزی یا شخصی زیر چیز دیگری است.

The bag is under the table.


کیف زیر میز است.

سایر حروف اضافه مهمویرایش

Other Important Prepositions


علاوه بر حروف اضافه مکان و زمان که در بخش‌های مخصوص به خود بررسی شدند در این بخش با دسته‌ای دیگر از حروف اضافه حائز اهمیت و کاربردهایشان در زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.


حرف اضافه with

حرف اضافه with به معنای "با، همراه با" در کاربردهای زیر استفاده می‌شود:

1.وقتی می‌خواهیم نشان دهیم فردی همراه با فرد یا افراد دیگری است.


with my parents, with a friend


با والدینم، همراه با یک دوست


2. برای نشان دادن اینکه یک فرد یا چیز چه چیزی به همراه دارد یا دارای چه ویژگی‌های ظاهری است.


a woman with red hair


زنی با موی قرمز


3. برای بیان اینکه کاری با چه ابزار یا وسیله‌ای انجام می‌گیرد.


Cut it with a knife.


با چاقو آن را ببرید.


حرف اضافه by

اولین کاربرد حرف اضافه by نشان دادن خالق یا آفریننده یک اثر است، یکی دیگر از کاربردهای آن معمولاً در جملات مجهول است که فاعل جمله را با by به علاوه عبارت اسمی نشان می‌دهد.


a book by Mark Twain


کتابی اثر مارک تواین


برای نشان دادن درصد نزول یا صعود چیزی از by استفاده می‌کنیم.


Prices have risen by 10 percent.


قیمت‌ها تا 10 درصد افزایش یافته‌اند.


برای نشان دادن رفتن از جایی به جای دیگر با وسایل نقلیه از حرف اضافه by استفاده می‌کنیم.


by car, by bus


با ماشین، با اتوبوس


حرف اضافه about

برای صحبت کردن درباره موضوع خاصی از حرف اضافه about به معنای "درباره" استفاده می‌کنیم.


We were talking about you.


ما داشتیم درباره تو صحبت می‌کردیم.


حرف اضافه at

برای صحبت کردن درباره سن کسی از at استفاده می‌کنیم.


She learned French at 45.


او در 45 سالگی زبان فرانسوی یاد گرفت.


حرف اضافه for

از حرف اضافه for برای نشان دادن هدف و منظور از کاری استفاده می‌شود.


flowers for Jane


گل‌هایی برای "جین"


حرف اضافه from

از حرف اضافه from برای نشان دادن اینکه چیزی از طرف شخصی رسیده استفاده می‌شود.


a present from Jane


هدیه‌ای از طرف "جین"


حرف اضافه of

از مهم‌ترین کاربردهای حرف اضافه of نشان دادن مالکیت است. مالکیت در فارسی با "-ِ" یا "ی" نشان داده می‌شود.


a page of the book


یک صفحه کتاب


حرف اضافه on

برای اشاره به انواع سفر کردن (مثلاً پیاده، با اسب و…) از حرف اضافه on استفاده می‌کنیم.


on foot, on horseback


(با پای) پیاده، با اسب