آموزش زبان ایتالیایی/فرهنگ لغات/مدرسه

واژه ایتالیایی نحوه تلفظ و معادل فارسی
un'aula اونَ اَاولَ: کلاس درس
una lavagna اونَ لَوَنیاَ: تخته
un maestro اون مَئِسترُ: معلم
uno scolaro اونُ اِسکُلَرُ: شاگرد
un'area di ricreazione اونَ رِاَ دی ریکرِئَتسیئُنِ: زمین بازی
un trampoline اون ترَمپُلینِ: میز پرِش
della altalene دِلَّ اَلتَلِنِ: تاب
uno scivolo اونُ اسچیوُلُ: سرسره
una gomma da cancellare اونَ گُمَّ دَ کَنچِلَّرِ: پاک کن
una riga اونَ ریگَ: خط کش
un quadema اون کواَدِمَ: دفتر یادداشت
un libro di testo اون لیبرُ دی تِستُ: کتابِ
un proiettore per trasparenze اون پرُایئِتُّرِ پِر ترَسپَرِنسِ: پروژکتور
un proiettore per diapositive اون پرُایئِتُّرِ پِر دیئَپُزیتیوِ:دستگاه نمایش اسلاید
un pezzo di gesso اون پِتسُّ دی جِسُّ: گچ
una cimosa اونَ چیمُزَ: تخته پاک کن
un corridoio اون کُرّیدُایاُ: راهرو
degli armadietti دِلی اَرمَدیئِتّی: گنجه
un edificio scolastico اون اِدیفیچُ اسکُلَستیکُ: ساختمان مدرسه
un lucchetto اون لوکِّتُّ: قفل
una tromba اونَ ترُمبَ: ترومپت
violino ِ ویئُلینُ: ویلون
un pianoforte اون پیئَنُفُرتِ: پیانو
un flauto dolce اون فلَاوتُ دُلچِ: فلوت
un campo da pallacanestro اون کَمپُ دَ پَلَّکَنِسترُ: زمین بسکتبال
un campo da calcio اون کَمپُ دَ کَلچُ: زمین فوتبال
una piscina اونَ پیشینَ: استخر
un campo da tennis اون کَمپُ دَ تِنّیس: زمین تنیس
una classe di musica اونَ کلَسِّ دی موزیکَ: کلاس موسیقی
una classe d'arte اونَ کلَسِّ دَرتِ: کلاس نقاشی
una classe di matematica اونَ کلَسِّ دی مَتِمَتیکَ: کلاس ریاضی
una classe di fisica اونَ کلَسِّ دی فیزیکَ: کلاس فیزیک
una classe di geografia اونَ کلَسِّ دی جِئُگرَفیاَ: کلاس جغرافی
una classe di ginnastica اونَ کلَسِّ دی جینَّستیکَ: کلاس ژیمناستیکِ
un laboratorio di chimica اون لَبُرَتُریاَ دی کیمیکَ: آزمایشگاه شیمی
una mensa اونَ مِنسَ: کافه تریا
un autobus per trasportare اون اَاوتُبوس پِر ترَسپُرتَرِ: اتوبوس مدرسه
uno zaino اونُ زَاینُ: کوله پشتی
un esame اون اِزَمِ: ورقه امتحان
un banco اون بَنکُ: میز تحریر