آموزش زبان روسی/اعداد

آموزش زبان روسی/الفبا اعداد آموزش زبان روسی/تاریخ، ایام هفته و ساعت
آموزش زبان روسی


متن تلفظ روسی عدد
a-deen один 1
dva два 2
tree три 3
chye-tir-ye четыре 4
pyat пять 5
shest шесть 6
syem семь 7
vo-syem восемь 8
dyev-yat девять 9
dyes-yat десять 10


اعداد 11 تا 19ویرایش

در زبان روسی هم مانند فارسی، اعداد 11 تا 19 کمی با قاعده و کمی بی قاعده هستند. جدول زیر این اعداد را به شما معرفی می کند:

одиннадцать 11
двенадцать 12
тринадцать 13
четырнадцать 14
пятнадцать 15
шестнадцать 16
семнадцать 17
восемнадцать 18
девятнадцать 19

اعداد 20 تا 99ویرایش

اعداد دهگان بی قاعده هستند پس باید آنها را یاد بگیرید. جدول زیر به شما کمک می کند:

двадцать 20
тридцать 30
сорок 40
пятьдесят 50
шестьдесят 60
семьдесят 70
восемьдесят 80
девяносто 90

ساختار ساختن اعداد دو رقمی تا حد زیادی مشابه فارسی است با این تفاوت که بین رقم اول و دوم حرف اضافه “و” قرار نمی گیرد. کافیست رقم اول و دوم را کنار هم بگذارید. به مثال های زیر توجه کنید:

двадцать один 21
двадцать два 22
двадцать три 23
двадцать четыре 24