الفبای عربی دارای حروف ۲۸گانه می‌باشد، دارای دو ترتیب الفبایی و ابجدی می‌باشد.

کاربرد «الفبای عربی» در جهان
→ کشورهایی که الفبای رسمی‌شان عربی است (برخی زبان‌ها با دگرگونی:مانند اردو و فارسی).
→ کشورهایی که الفبای عربی را به‌طور رسمی در کنار الفباهای دیگر به‌کار می‌برند.
۲۸ حرف الفبای عربی استاندارد
به تنهایی ترجمه آوا نام تصور
ا a ألف
ب b باء
ت t تاء
ث ثاء
ج ǧ جیم
ح حاء
خ خاء
د d دال
ذ ذال
ر r راء
ز z زاي
س s سین
ش š شین
ص صاد
ض ضاد
ط طاء
ظ ظاء
ع ʿ عین
غ ġ غین
ف f فاء
ف q قاف
ك k كاف
ل l لام
م m میم
ن n نون
ه h هاء
و w / ū / aw واو
ي y / ī / ay ياء
حروف معدله
حرف (به تنهایی) ترجمه آوا نام تصویر
آ ʾā ألف مد
ة h یا t / ح / ẗ یا ht التاء المربوطة
ى ā / ỳ ألف مقصورة