آموزش زبان فارسی باستان/واژگان

کتیبه‌های هخامنشی واژگان دستور
آموزش زبان فارسی باستان


برخی از واژگان ویرایش

 

اَئورَمَزدا - اهورا، هستی‌بخش

اَسپَ - اسب

اَسمانَم - آسمان

ایمام - این

باجیم - باج، مالیات

بومیم - زمین

پارسَیَ - پارس

پرثَوَ - پارت، خراسان

پوثرَ - پسر

تیَ - که

ستونا - ستون

کامَ - دهان

یتالیت - رئیس