آموزش زبان گیلکی/ضمایر

واژه‌شناسی ضمایر الفبا
آموزش زبان گیلکی


ضمایر فاعلیویرایش

گیلکی فارسی
مۊ/من من
تۊ تو
اۊن او
أمۊ/أمأن ما
شۊمۊ/شۊمان شما
ايشؤن/اوشأن آن‌ها

ضمایر مفعولیویرایش

گیلکی فارسی
مأ / مره من را / به من
تأ / تره تو را / به تو
اۊنه / اۊنأ او را / به او
أمۊره / أمره ما را / به ما
شۊمۊره / شمره شما را / به شما
اۊشؤنه / اوشأنه آن‌ها را / به آن‌ها

ضمایر ملکیویرایش

گیلکی فارسی
مي شين مال من
تي شين مال تو
اۊنˇ شين مال او
أمي شين مال ما
شيمي شين مال شما
اۊشؤنˇ / اوشأنˇ شين مال آن‌ها

ضمایر انعکاسیویرایش

گیلکی فارسی
مرأ خودم
ترأ خودت
خؤرأ خودش
امرأ خودمان
شمرأ خودتان
خؤشان خودشان