اجزای رابط گرافیکی کاربران اینترنتی/زبانه

زبانه‌ها در جایی استفاده می‌شوند که اطلاعات دارای کمیت زیادی باشند و نیاز باشد که تقسیم‌بندی صورت گیرد.