استفاده منصفانه

برای آگاهی دربارهٔ شرایط و چگونگی استفادهٔ منصفانه ویکی‌پدیا:استفادهٔ منصفانه را ببینید.