الگو:اخطار نگاره/توضیحات

استفاده ویرایش

دستور {{جا:اخطار نگاره|example.jpg}} را در صفحهٔ بحث کاربر مورد نظر وارد کنید.