نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

الگو فارسی‌ساز الگو:Asbox.

استفاده

ویرایش
article  => نوشتار
image   => تصویر
pix    => اندازه
subject  => موضوع
qualifier => توصیف
category => رده
tempsort => ترتیب الگو (به جای no، خیر)
category1 => رده۱
tempsort1 => ترتیب الگو۱
note   => یادداشت
name   => نام
demo   => نمایشی (به جای yes، بله)
icon   => شمایل

جستارهای وابسته

ویرایش