الگو:در دست ویرایش ۲

نمونه استفاده

{{در دست ویرایش ۲|ماه=ژانویه|روز=۲۵|سال=۲۰۱۱}}