الگو:عدم حفظ حق تکثیر

حق تکثیر
این تصویر دارای حق تکثیر است. سازنده آن تمامی حقوق مربوط به آن را به صورت غیر قابل فسخ به عموم بخشیده است. این اثر را می‌توان با کمال آزادی بازتولید، توزیع، انتقال، استفاده و تغییر داده یا اثر دیگری را طبق آن به وجود آورد. از این اثر می‌توان بدون اطلاع سازنده به هر صورت اعم از تجاری یا غیرتجاری بهره‌برداری کرد.