الگو:عنوان کتاب

{{{1}}}
{{{2}}}
نماد توضیحات توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده ویرایش

این الگو دو آرگومان میگیرد و عنوانی را به یک شکل خاص تحویل می دهد. برای مثال:{{عنوان کتاب|ویکی کتاب|پروژه متنی آزاد که می توانید آن را ویرایش کنید}} می دهد:

ویکی کتاب
پروژه متنی آزاد که می توانید آن را ویرایش کنید