الگو:نگاره عراقی

Public domain
این نگاره در مالکیت عمومی قرار دارد زیرا نخستین بار زمانی در عراق انتشار یافت که آن کشور هنوز قرارداد اجازه حق تکثیر با ایالات متحده امضاء نکرده بود.