الگو:کتاب خوب/ریاضیات برای اقتصاد

یک ایبوک درباره ریاضیات در اقتصاد