الگو:کتاب خوب/هندسه مقدماتی

این ایبوک درباره هندسه است.