بوم‌شناسی کاربردی/جوامع و فرهنگ‌های نو

منابع در معرض خطر جوامع و فرهنگ‌های نو بوم‌شناسی کاربردی
بوم‌شناسی کاربردی


تاریخ اکولوژیکی جهان تاریخ جهان است که با یک دید زیست‌محیطی بررسی شده باشد. نقش گونه بشر در این تاریخ غیر قابل چشم‌پوشی است.