تاریخ پزشکی در اسپانیا/خوزه سانچز بانوس

خوزه سانچز برگون خوزه سانچز بانوس هنریک دویا کورتا
تاریخ پزشکی در اسپانیا


خوزه سانچز بانوس یک پزشک متخصص مغر و اعصاب بود که راه پدر خود، خوزه سانچز برگون را ادامه داد. وی به عضویت حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا در آمد.