جزوات درسی سال اول دبیرستان/شیمی یک/فصل دوم:در پی هوایی پاکیزه

پیش سوال: آیا واکنش زیر از پایستگی جرم پیروی می‌کند؟

۱- به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) اوزون تروپوسفری چگونه تولید می‌شود؟ (ذکر واکنش لازم نیست)

ب) آلاینده است یا پالاینده؟

پ) اوزون استراتوسفری چه فایده‌ای دارد؟

۲- دو نمونه از آلودگی‌هایی که توسط طبیعت و دو نمونه از آلودگی‌هایی که توسط انسان وارد هواکره می‌شود را نام ببرید؟

۳- برای هر یک از موارد زیر یک کاربرد بنویسید:

الف) گاز آرگن

ب) گاز نیتروژن

پ) گاز اکسیژن

ت) اکسیژن مایع

ث) گرد منیزیم

۴- چهار مورد از پرتوهای خورشیدی را نام برده و آنها را به ترتیب بر حسب افزایش انرژی مرتب کنید؟

۵- آلاینده نوع اول و دوم را در موارد زیر مشخص کنید:

الف) SO_2

ب) اوزون تروپوسفری

پ) باران اسیدی

ت) CO

۶- با ذکر دلیل مشخص کنید کدامیک از واکنش‌های زیر اکسایش و کدامیک احتراق است؟

a) 4Fe + 3O_2 → 2Fe_2O_3

b) 2Mg + O2 → 2 MgO

۷- با توجه به واکنش‌های زیر به سوالات پاسخ دهید:

O + NO → نور خورشید + NO_2

O + O_2 → O_3

الف) فرآیندهای مقابل چه زمانی در هوای شهر صورت می‌گیرد؟

ب) نوع آلودگی که ایجاد می‌کند چه نام دارد؟

پ) ماده حاصل به چه اوزونی معروف است؟

ت) چه تاثیری بر سلامتی انسان دارد؟

۸- مفاهیم زیر را تعریف کنید:

الف) قانون بویل

ب) واکنش سوختن

پ) گاز ایده آل

۹- گازهای گلخانه‌ای را نام برده و بگویید چه تاثیری بر دمای کره زمین دارند؟

۱۰- فشار هوا در هر یک از مناطق زیر از mmHg 760 کمتر است یا بیشتر؟ چرا؟

الف) قله دماوند

ب) کنار دریای خزر (m 28 پایین‌تر از سطح دریای آزاد)