حل تمرین نظریه محاسبات-ویرایش دوم

کتاب حل المسایل نظریه محاسبات ویرایش دوم

نام کتاب اصلی:

Introduction to the Theory of Computation - Second Edition

نویسنده کتاب اصلی : مایکل سیپسر (Michael Sipser)

فهرست