راهنما برای دانشجویان جدید دانشگاه تگزاس در آستین/فعالیت‌ها/نهادهای ایرانی دانشگاه تگزاس در آستین

1. PSS : Persian Student Society

2. ISACO : Iranian Students' Academic and Cultural Organization