راهنما برای دانشجویان جدید دانشگاه تگزاس در آستین/کتابچهٔ راهنما/هزینه زندگی


قسمت عمده آن شامل این موارد می‌شود:

شهریه دانشگاه: شهریه کامل، شهریه in-state، لغو شهریه.

اجاره خانه: آپارتمانهای دانشگاه، آپارتمانهای دیگر

بیمه درمانی

هزینه سرویسها: آب، برق، گاز، تلفن، خط اینترنت


سوال و جواب در مورد مطالب